Dočkáme se vládní strategie pro zdraví seniorů?

 

prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc., který konferenci moderoval, vítá přítomné

prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc., který konferenci moderoval, vítá přítomné

Rada seniorů ČR upořádala 12. prosince pod záštitou předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v prostorách poslanecké sněmovny konferenci na téma Dočkáme se vládní strategie pro zdraví seniorů?

Velký sál se postupně zaplňoval už od osmé hodiny ranní. Pár minut po deváté pak prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc., který konferenci moderoval, přivítal přítomné, seznámil je s programem a poté předal slovo Janu Hamáčkovi,  předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Ten poděkoval Radě seniorů ČR za zorganizování konference a ujistil přítomné, že spolupráce mezi sněmovnou a RS ČR bude pokračovat i nadále. Po něm se ujal slova předseda RS ČR dr. Zdeněk Pernes. Ten přítomné nejen pozdravil, ale přidal i několik čísel vypovídající o stavu seniorské populace v naší zemi.

Následoval příspěvek prof.  MUDr.  Ing. Petra Fialy,  z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, Ústí n. Labem, který se věnoval dostupnosti zdravotní péče pro seniory. Spotřebními výdaji seniorů na zdravotní péči se pak zabýval referát dr. Zdeňka Pernese, předsedy RS ČR. Na téma financování zdravotnictví hovořil ing. Luděk Čermák, informatik a analytik zdravotních systémů. Poté vystoupila se svým příspěvkem doc.  MUDr.  Iva Holmerová, Ph.D., ředitelka Gerontologického centra a místopředsedkyně České gerontologické a geriatrické společnosti, která hovořila o zajištění prevence v seniorském věku. A oproti programu vystoupil navíc ještě MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D, hlavní hygienik ČR.

Po diskusi a dotazech následovala přestávka.

Po ní pak mezi přítomné zavítali politici, kteří se do sněmovny dostali po předčasných volbách. Každý z nich se vyjádřil k problematice konference a nastínil, jakým stylem hodlá jeho strana přistupovat k otázce zdraví seniorů a k seniorům vůbec. Ač to zpočátku vypadalo jako pouhá formalita a možná i nuda, rozhodně tomu tak nebylo. Senioři reagovali během příspěvků potleskem nebo nesouhlasným mručením a po ukončení zasypali politiky pořádnou sprškou dotazů a vlastních názorů na probíranou problematiku.

Stranu ANO reprezentoval Prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc. , přední český onkolog a také předseda sněmovního výboru pro zdravotnictví. Ten zmínil zejména důležitost prevence a vycházel přitom z vlastních bohatých zkušeností a příkladů z praxe. Zdůrazňoval, že je třeba lidem všech generací vštípit fakt, že každý je odpovědný za své zdraví.

MUDr. Jaroslav Krákora z ČSSD hovořil zejména o Memorandu, která Rada seniorů politikům rozeslala a žádala je o jeho podporu. Takřka se všemi body vyádřil souhlas a poté předal slovo své kolegyni Bc. Zuzaně Kailové, která se problematikou zdravotnictví věnovala dlouhá léta v Ústeckém kraji. Ta se zmínila o tom, že zdraví není pouze fyzické, ale rovněž duševní. K tomu je však zapotřebí nebýt ve stresu a zde se často stává, že generace, která v minulosti pracovala a přispívala do státního rozpočtu, žije na hranici chudoby a řeší problémy, které jí klidu nepřidají. Proto je třeba podle jejích slov řešit nejen zdravotní, ale také sociální problematiku seniorů ruku v ruce.

Podporu Memorandu vyjádřila i Mgr. Soňa Marková, zastupující KSČM. Vyzdvihla i nutnost kontroly toku peněz ve zdravotnictví,  dostupnost kvalitní zdravotní péče i nutnost mítefektivní, kvalitní a fungující síť nemocničních zařízeních.

O zdravotnictví jako službě, o principu solidarity i nutnosti prevence hovořil  MUDr. Jan Bruthans z KDU ČSL. I on zmínil nutnost kontroly nákladů a stanovení zdravotních standardů, které budou dostupné všem, tedy i seniorům.

Velké vášně v sále vzbudilo vystoupení bývalého ministra zdravotnictví doc. MUDr. Leoše Hegera, CSc. Zástupce TOP 09 přesvědčoval přítomné, že s mnohými problémy, které zmínili, již bojovala a pracovala na nich předchozí vláda.

Jako poslední vystoupila reprezentující hnutí Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury. Její plamenná řeč i názory byly oceněny několikrát velkým souhlasným potleskem.

Po diskusi a dotazech představil dr. Pernes Memorandum za dostupnost zdravotní péče seniorům (plné znění najdete v příloze) a požádal přítomné politiky, aby spolu s vedením RS ČR podepsali Deklaraci podpory vzniku národní strategie pro zdraví seniorů. Což učinili představitelé ČSSD, hnutí ANO 2011, hnutí Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury, KSČM a dodatečně po seznámení se s textem ji podepsali i zástupci  KDU – ČSL.

Memorandum_ zdravotni_konference

Úvodní slova Jana Hamáčka, předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

ČEŠTÍ SENIOŘI V SOUKOLÍ … … našeho zdravotnického (ne)systému - prezentace prof.  MUDr.  Ing. Petra Fialy

Výdaje seniorů na zdravotní péči - prezentace dr. Pernese

Financování zdravotnictví - prezentace  Ing. Luďka Čermáka

Prevence ve vyšším věku - prezentace  doc.  MUDr.  Ivy Holmerové, Ph.D.

Dočkáme se vládní strategie pro zdraví seniorů?- prezentace MUDr. Vladimíra Valenty, Ph.D.