Zákon o sociálních službách – připomínky – 2004

V Praze dne 16.června 2004

 

 

Vážený pane ministře,

 

děkujeme za možnost připomínkovat věcný záměr zákona o sociálních službách, který je pro seniory velmi významný. A to nejen z pozice uživatelů sociálních služeb ale i z hlediska  nastavení podmínek pro jejich poskytovatele. Naprostá většina z 15 členských organizací Koordinačního výboru organizací důchodců a zdravotně postižených České republiky (dále jen KVOD) totiž sociální služby pro své členy a některé i pro širokou veřejnost poskytuje. K věcnému záměru zákona o sociálních službách v zastoupení cca 900 000 důchodců a zdravotně postižených zaujímá KVOD stanovisko, uplatňuje požadavky, návrhy a připomínky.

 

Koordinační výbor organizací důchodců vítá návrhy na uplatnění zásadních systémových změn v nastavení sociální ochrany a sociálních služeb, které s ohledem na řádový nárůst sociálně patologických jevů považuje za velmi aktuální. Doufá, že nové nastavení systému vyřeší též dlouhé čekací doby v domovech a penzionech pro seniory a významným způsobem ovlivní rodinnou péči. Za zásadní považuje KVOD státem garantovaný nárok na poskytnutí sociální služby všem občanům České republiky. Dále pak princip participace uživatelů sociálních služeb na rozhodování o jejich charakteru, parametrech poskytování, sítě atd. A v neposlední řadě princip rovnosti přístupu k veřejným finančním prostředkům u všech státem registrovaných poskytovatelů.

 

Z hlediska zásadních připomínek uplatňuje KVOD právo participaci organizací důchodců  na utváření sítě sociálních služeb v jednotlivých regionech a právo kontroly jejich poskytování.V této souvislosti požadujeme zákon o sociálních službách doplnit o institut občanské inspekce sociálních služeb, a to včetně příslušných kompetencí a sankčního aparátu.

 

K jednotlivým kapitolám věcného záměru zákona o sociálních službách:

 

1)     Kapitola 3, bod 3.3. Z hlediska funkčnosti systému doporučujeme změnit subjekt výkonu pověřených funkcí systému sociálních služeb z Úřadů práce na Úřady pověřených obcí zabezpečujících státní správu dávek sociální péče včetně dávek sociální péče poskytovaných z důvodu sociální potřebnosti  (zákon č.482/1991 Sb., o sociální potřebnosti) 

 

2)     Kapitola 3, bod 3.6 – poskytovatel sociální služby zařazený do sítě státem akreditovaných poskytovatelů veřejných sociálních služeb má právo na finanční podporu z veřejných rozpočtů“. V této souvislosti změnit dikci ostatních souvisejících ustanovení zákona.

 

3)     Kapitola 5, bod 5.5 – institut životního minima není normativem pro ocenění kalkulace výkonu služby, proto doporučujeme uplatnit variantu b), tj. výši příspěvku na péči vázat k průměrné nominální mzdě v národním hospodářství. Výše příspěvku by měla být dostatečně motivační pro potřebný rozvoj rodinné péče, která by mohla systémově řešit nedostatek míst v domovech  a penzionech pro seniory a konec konců i nezaměstnanost.

 

4)     Kapitola 6, bod 6.6 – základní druhy sociálních služeb doporučujeme rozšířit:

a)     o azylové ubytování, respektive bydlení pro matky se závislými dětmi,

b)     o náhradní (fluktuační) ubytování, respektive bydlení pro vystěhované neplatiče nájemních bytů a jiné ohrožené sociální skupiny,

c)     o službu tísňové péče.

 

5)     Kapitola 6, -  Registr poskytovatelů sociálních služeb doporučujeme rozlišit na poskytovatele akreditované, kteří budou součástí státem garantované sítě sociálních služeb  s nárokem na finanční podporu z veřejných rozpočtů a na poskytovatele ostatní, tj.  neakreditované,  kteří budou státem sice zaregistrováni ale  nebudou součástí veřejné sítě poskytovatelů sociálních služeb. V této souvislosti je nezbytné změnit dikci bodů 6.9. 6.10, 6.12.

 

6)     Kapitola 9, – v Přehledu pracovníků sociálních služeb by mělo být počítáno nejen s profesionálními ale též s dobrovolnými pracovníky. Dobré zkušenosti jsou se sousedskou výpomocí seniorů. Jejich podpora by znamenala nejen prohloubení služby, ale i možnost jejího rozšíření za výhodných ekonomických podmínek. V této souvislosti si dovolujeme upozornit, že v rámci vyhledávání osob v sociální tísni i při dalších aktivitách prevence je možno počítat s podporou a pomocí organizací seniorů a výhledově též s  Radami seniorů, které KVOD usiluje rozšířit do všech krajských a okresních měst České republiky.

 

Závěrem si dovolujeme pana ministra a ministerstvo práce a sociálních věcí informovat, že místopředseda Koordinačního výboru pro sociální a ekonomické záležitosti Doc.Ing.Edgar Semmel,CSc. zemřel. Nový místopředseda bude zvolen na zářijovém Kolegiu KVOD. Kontaktní adresa připomínkového místa KVOD ve vztahu k ministerstvu práce a sociálních věcí zůstává nadále. Materiály k připomínkování nadále laskavě zasílejte na adresu Koordinační výbor organizací důchodců a zdravotně postižených České republiky, předseda SDČR Prof.Dr.Jan Solich,CSc,  Wúchterlova 5, Praha 6 – Dejvice.

 

 

Podáváme tuto zprávu a jsme s úctou

 

 

Dr.Zdeněk Pernes

úřadující předseda

KVOD

 

Vážený pan,

Ing. Zdeněk Škromach

Ministr práce a sociálních věcí ČR

Praha

 

14. června 2005

 

Připomínky a návrhy Rady seniorů České republiky k návrhu zákona o sociálních službách

___________________________________________________________________________

 

Vážený pane ministře,

 

zákon o sociálních službách má zásadní význam pro cca 90 000 seniorů pobírajících zvýšený důchod pro bezmocnost a dále pak pro cca 250 000 seniorů využívajících pečovatelskou službu, tísňovou péči, odlehčovací služby, centra denních služeb, denní stacionáře, týdenní stacionáře, domovy pro seniory, telefonickou krizovou pomoc, domovy pro seniory i pro cca 400 až 500 seniorů bez přístřeší. Pro všech 1 930 000 seniorů je pak zákon důležitý z hlediska sociálního poradenství a pro ty členské organizace rady seniorů, které jsou poskytovateli sociálních služeb je zákon významný také z hlediska nastavení podmínek působnosti. K věcnému záměru zákona o sociálních službách uplatnilo důchodcovské hnutí České republiky deset zásadních připomínek, z nichž pět bylo akceptováno. K paragrafovanému znění návrhu zákona o sociálních službách uplatňujeme následné návrhy:

 

1) V § 24 odstavci 1 se na konci věty navrhuje číslici „5“ nahradit číslicí „2“.

 

Zdůvodnění:

Navrhuje se zachovat současný stav a také jednotný mechanismus valorizace celého sociálního systému.

 

2) V § 63 odstavci 2 ve větě druhé se číslice „15“ navrhuje nahradit číslicí „30“.

 

Zdůvodnění:

Navrhuje se zachovat současný stav.

3) V § 65 odstavci 2 se za slova „ rodinám s nezaopatřenými dětmi“ navrhuje vložit slova „a rodinám důchodců“ v hmotné nouzi ……..

 

Zdůvodnění:

Dle dat České správy sociálního zabezpečení pobírá starobní penze  pod hranicí životního minima 23 871 seniorů. V případě potřeby je nezbytné také těmto osobám zabezpečit pečovatelskou službu bezúplatně. V opačném případě by šlo o diskriminaci z důvodu věku.

                   

Dr.Zdeněk Pernes

předseda RS ČR

Vážený pan,

Ing. Zdeněk Škromach

místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR

Praha