Konference k 30. výročí založení U3V při Lékařské fakultě UK v Plzni

Velice zdařilá konference s mezinárodní účastí proběhla v Ústavu sociálního a posudkového lékařství Lékařské fakulty UK v Šafránkově pavilonu V Plzni dne 18.1.2018. Tento ústav pod vedením doc. MUDr. Čeledové, PhD kromě U3V organizuje také Akademii třetího věku, Klub aktivního stáří a aktivně spolupracuje s Radou seniorů Plzeňského kraje.

Konferenci Člověk ve zdraví i v nemoci / podpora zdraví a prevence nemocí ve stáří zahájil děkan Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy v Praze prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc.

Po zahájení konference proběhl křest knihy Člověk ve zdraví i v nemoci, autorů doc. MUDr.Libuše Čeledové, PhD, MUDr. Rostislava Čevely, PhD a kolektivu téměř čtyřiceti spoluautorů. Kdo měl možnost se s obsahem knihy seznámit, nebyl skoupý na chválu a pozitivní hodnocení.

Vlastní konference byla zahájena 2 přednáškami o aktuálních problémech geriatrie a gerontologie, doc. MUDr. František Németh, PhD z Prešova, který také posluchače seznámil s aktuálními problémy geriatrie na Slovensku, následně převzal jmenování hostujícím profesorem Lékařské fakulty v Plzni. V průběhu konference bylo předneseno celkem 16 přednášek, které kromě obecných problémů doprovázejících stárnutí věnovaly pozornost jednotlivým orgánům či aktivitám, které ovlivňují délku a kvalitu života. Pro představu rozsahu konference alespoň názvy témat – nejčastější zhoubná onemocnění ve stáří a jejich prevence, kožní nemoci ve starším věku, onemocnění ledvin ve stáří, urologické problémy vyššího věku, gynekologické problémy žen vyššího věku, kardiovaskulární prevence ve vyšším věku, cévní onemocnění mozku prevence a léčby, plicní onemocnění ve stáří (CHOPN), sexualita ve stáří, nejčastější oční onemocnění spojená se stárnutím, poruchy sluchu a jejich léčba, artróza velkých kloubů, akutní a chronická bolest, význam pohybové aktivity ve vyšším věku. Kromě věcného problému bylo v mnoha přednáškách uváděno i porovnávání výskytu a následné úspěšnosti léčby v ČR a dalších státech. Opakovaně byl zdůrazňován význam prevence, vliv i předchozího způsobu života, duševní a fyzické aktivity ve stáří atd.

Na závěr konference vystoupila hudební skupina Tabasker z Plzně.

Ještě krátká anotace knihy Člověk ve zdraví i v nemoci, autoři viz výše.

Autoři, významní odborníci ve svých oborech, předkládají čtenářům užitečné a praktické poznatky o stárnoucím organismu, o zdravém způsobu života a psychologii stáří i důležité informace z oblasti sociálního zabezpečení. V první části se čtenáři seznámí se základy fungování lidského těla, druhá část informuje o nejčastějších onemocněních staršího věku s důrazem na prevenci a třetí část je věnována sociálním a demografickým tématům. Může být spolehlivým průvodcem pro všechny, kdo přistupují ke svému stárnutí aktivně a konstruktivně – rozvíjejí své zájmy, přijímají svůj věk a vyrovnávají se s potížemi vědomi si svých omezení, ale i možností.