Chtějte – vy nemusíte prosit…

I tato slova zazněla na krajské volební konferenci seniorů Moravskoslezského kraje 6.prosince 2016 ve velké zasedací místnosti krajského zastupitelstva.

Než byla v diskuzi starostou města Orlová Tomášem Kučou vyslovena, konference probíhala standardně dle předem stanoveného programu.

Konferenci zahájil předseda Krajské rady seniorů Moravskoslezského kraje Milan Fabián. 

Ve svém vystoupení přivítal delegáty konference a vzácné hosty v čele s hejtmanem Moravskoslezského kraje Ivo Vondrákem, předsedou Rady seniorů ČR Zdeňkem Pernesem a starostou města Olová Tomášem Kučou.

Po té bylo uděleno slovo hejtmanovi Moravskoslezského kraje Ivo Vondrákovi, který účastníky konference přivítal na půdě ostravského krajského úřadu.

Stručně popsal postavení seniorů v kraji, hlavně pak vyzdvihl jejich nezaměnitelnou potřebu pro zdárné soužití občanské společnosti, zejména seniorů a nejmladší generace . Mimo jiné řekl : „…Bylo by dobré, kdybyste jim mohli předat, co se nedá naučit – to jsou životní zkušenosti. Přiznám se, že mi vadí, když si mladí lidé neváží právě těchto zkušeností a věcí prožitých, protože to je velice cenná věc pro budoucnost. Ne nadarmo se říká, že nemůžeme žít, pokud neznáme svou minulost, a já si myslím, že budeme chtít najít nějakou cestu, jak se s váma dohodnout na podpoře toho, aby naši mladí lidé si tak trošku uvědomili jakousi sounáležitost s tímto krajem, s tímto regionem, protože pravda je taková, že nám spousta z nich odchází u už se nevrátí… S panem současným předsedou jsme se domluvili, že se sejdeme po n ovém roce, abychom se pobavili o tom, co bychom my chtěli od vás, v čem byste nám mohli pomoci, protože si myslím, že existuje jakási cesta budování nějakých komunitních center, kde se mohli potkávat starší a mladší, protože si myslím, že někdy ta hradba je umělá a je třeba ji nějakým způsobem odbourat. Také, samozřejmě, budeme chtít slyšet, jaké jsou vaše potřeby, jaké jsou vaše požadavky. ….“ 

Na konferenci též vystoupil předseda RS ČR Zdeněk Pernes. Ve svém vystoupení se zabýval problematikou důchodů v České republice a v Moravskoslezském kraji. V další části svého projevu zhodnotil práci krajské Rady v končícím funkčním období. 

Po projednání zpráv a volbách, ve kterých byla zvolena nová krajská rada v čele s novým předsedou Pavlem Glucem z Frýdecko-Místeckého organizačního centra SENIORS, kontrolní a revizní komise v čele s Jiřinou Mlčákovou, a též devět delegátů 3. sjezdu Rady seniorů ČR, proběhla bohatá diskuze, v níž delegáti podali informace o práci svých klubů, svěřili se se svými organizačními a jinými problémy nebo naopak – zazněla povzbudivá slova významného hosta – starosty města Orlová Tomáše Kuči, který, mimo jiné, zdůraznil, že na podporu dobré a prospěšné práce seniorských klubů města a obce musí umět ve svých rozpočtech najít dostatečný objem finančních prostředků a dalších forem pomoci. Mimo jiné zdůraznil : „Choďte, chtějte – neříkám proste, vy nemusíte prosit! V rozumných mezích se prostředky jistě najdou…“. (Snímek č. 5)

Po více než třistaminutovém jednání se závěrečného slova ujal odstupující předseda krajské rady. Poděkoval svým nejbližším spolupracovníkům – členům předsednictva a sekretariátu – za dlouholetou tvrdou práci ve prospěch seniorů našeho kraje, výkonným pracovníkům konference, a všem ostatním, kteří na svých úsecích činnosti aktivně pracují.

Všem účastníkům konference popřál hlavně pevné zdraví, rodinnou pohodu a vše dobré v roce 2017.

Totéž funkcionáři krajské Rady seniorů Moravskoslezského kraje přejí všem čtenářům a redakci měsíčníku DOBA SENIORŮ.