Vedení ČT jednalo s vedením RS ČR

Týmy ČT a RS ČR během jednání

Týmy ČT a RS ČR během jednání

 

Ve středu 22. ledna v odpoledních hodinách proběhlo na Kavčích horách v Praze jednání vedení České televize s vedením Rady seniorů ČR. Termín dohodli během prosincového setkání ředitel veřejnoprávní televize Petr Dvořák a předseda RS ČR Dr. Zdeněk Pernes.

Oba zmínění pánové také vedli delegace, které usedly k jednacímu stolu. Českou televizi kromě generálního ředitele reprezentovali Jan Maxa, ředitel vývoje pořadů a programových formátů, Petr Mrzena, který je šéfredaktorem zpravodajství,  ředitel programu Milan Fridrich a Kristina Kvapilová, asistentka generálního ředitele. Za Radu seniorů ČR se jednání po boku předsedy zúčastnili statutární místopředseda  Ing. Oldřich Pospíšil,  místopředseda pro krajské, městské a obecní rady seniorů Alois Malý a Ing. Milan Taraba, místopředseda pro bytové a sociální záležitosti. Nechyběl ani šéfredaktor časopisu Doba seniorů Mgr. František Vonderka.

Jenání otevřel úvodním slovem ředitel České televize pan Petr Dvořák a poté předal slovo svému týmu. O situaci a vztahu k seniorům hovořili postupně Jan Maxa, Petr Mrzena a Milan Fridrich. Posledně jmenovaný mimo jiné seznámil přítomné s aktuální věkovou skladbou diváků ČT. Vyzdvihl přitom, že senioři jsou pro ČT v mnoha ohledech klíčovou skupinou. Nejvíce to platí o programu ČT 24, kde je průměrný divácký věk 59,8 roku. U ČT 1 je to 56,5 roku a u ČT 2 pak 50. Z tohoto hlediska je tedy jasné, že ČT nechce ani nemůže opomíjet seniorského diváka. Je si také, podle ředitele Fridricha, vědoma faktu, že seniorský divák klade velký důraz na kvalitu programu.

Pak se slova ujali zástupci Rady seniorů. Dr. Pernes poděkoval za přijetí a vstřícnost ze strany vedení ČT. Vyzdvihl rovněž dobře fungující spolupráci Rady seniorů s paní Michaelou Jílkovou a jejím pořadem Máte slovo, kde jsou otázky, které senoiry zajímají, diskutovány často a zástupci Rady seniorů jsou, coby řečníci, do pořadu pravidelně zváni. Ing. Oldřich Pospíšil pak přispěl svými postřehy a názory. Uvedl mimo jiné, že oblibě se u seniorské populace těší hudební programy, politoval pořadu Barvy života, který podle něj v televizi chybí a za který alespoň zatím nenašel náhradu a podotkl, že by bylo dobré, kdyby se veřejnoprávní televize věnovala i osvětě – například novému občanskému zákoníku a jeho dopady na běžný život lidí. Ředitel Petr Dvořák reagoval tím, že novým občanským zákoníkem se zabývaly pořady již na podzim a Jan Maxa doplnil, že další série na toto téma se v současné době připravuje. Milan Fridrich doplnil připravuje v blízké době do vysílání seniory oblíbený hudebně zábavný pořad Vínečko s lidovou muzikou a veselým vyprávěním, neboť svou sledovaností má podle jeho slov na obrazovce své místo. Alois Malý přidal další tipy – například srovnání kvality života seniorů v ČR a v Evropské unii, hovořil také o nutnosti budování úcty ke stáří a v neposlední řadě volal po vzdělávacích programech pro seniory. Na tomto místě Milan Fridrich uvedl, že ČT má ve svém kodexu zakotveno vzdělávání, proto pořady tohoto typu v programové skladbě jsou. Zprávu o vzdělávání vedení televize každoročně vypracovává pro Radu ČT. Ing. Milan Taraba pak doplnil, že za srovnání by zcela jistě stála i otázka kvality bydlení a jeho dostupnosti pro seniory v rámci celé EU.

Petr Dvořák pak stručně shrnul závěry jednání. Delegace ČT a RS ČR by se měly potkávat pravidelně, a to jedenkrát ročně, aby zhodnotily stávající spolupráci a dohodly se na dalším postupu. Jakmile bude schválena zpráva o vzdělávání Radou ČT, bude dána Radě seniorů k dispozici, aby se mohla seznámit s tipy a formáty pořadů a případně přijít se svými tipy a náměty v této oblasti. Šéfredaktor zpravodajství Petr Mrzena pověří tým oddělení plánování a analýz, aby byl v pravidelném kontaktu s vedením Rady seniorů, aby získávalž tipy na aktuální seniorská témata pro možné zveřejnění a také informace o akcích, které organizace pod hlavičkou Rady seniorů pořádají a mohl je případně včas připravit a zařadit do vysílání. Náměty na porovnání kvality života seniorů v rámci EU byly shledány zajímavými a mohly být zpracovány s využitím široké sítě zahraničních zpravodajů ČT.

Na webových stránkách Rady seniorů by se měly začít v nejbližší době objevovat tipy na pořady, které by mohly seniorskou populaci oslovit. Prostřednictvím RS ČR se mohou tyto následně objevovat i na webových stránkách jednotlivých členských organizací

Po hodině dospělo jednání ke svému konci.

Jak se podaří naplnit všechny záměry, budete moci sledovat i prostřednictvím webových stránek Rady seniorů.

Záznam setkání vedení České televize se zástupci Rady seniorů ČR