TAKÉ V JIŽNÍCH ČECHÁCH ZAVÁDÍME SENIOR PAS


Co je projekt Senior Pas

 • Projekt Senior Pas je systém slev v síti jejich poskytovatelů při nákupu zboží a služeb. Projekt vznikl v roce 2010 v Jihomoravském kraji za aktivní podpory jihomoravského hejtmana. Koordinátorem projektu je společnost Sun Drive Communications. Rada seniorů České republiky uzavřela s koordinátorem partnerství k rychlejšímu zabezpečení tohoto projektu v zájmu seniorů na území celé republiky.
 • V současné době je projekt rozšířen též v Olomouckém, Královéhradeckém, Moravskoslezkém a Pardubickém kraji a kraji Vysočina. V ostatních krajích a Hlavním městě Praha se projekt rozbíhá. Slevové karty Senior Pas jsou uplatnitelné na celém území České republiky. Celkem je již registrováno /září 2013/ přes 120 tisíc držitelů slevových karet, kteří je mohou uplatnit ve více než 2.200 nasmlouvaných zařízeních poskytovatelů slev.
 • Slevové karty Senior Pas jsou určeny seniorům ve věku nad 55 let a jsou jim poskytovány zcela zdarma. Karta není přenosná, je určena na jméno jen pro svého majitele. Registrace párů nebo rodin není možná, o kartu musí zažádat každý senior samostatně. Poskytovatel slev je oprávněn ověřit totožnost kupujícího, pokud zjevně údaj na kartě neodpovídá jeho osobě.
 • Slevy jsou poskytovány na základě předložení slevové karty před zaplacením. Slevy se nesčítají, to znamená, že se nevztahují na zboží, které je ve výprodeji nebo sezonní slevě. V ostatních případech je poskytnutí slevy, pokud je zařízení jejího poskytovatele označeno logem Senior Pas, při předložení karty nárokové.
 • Slevy jsou poskytovány ve třech kategoriích:
  - Standartní poskytovatel, který nabízí dlouhodobé slevy ve výši 5%, 10% nebo 15% a tyto poskytuje po celou dobu platnosti smlouvy.
  - Stříbrný poskytovatel, který nabízí sezonní slevy ve výši 20%, 25% nebo 30%, které jsou omezeny zpravidla na roční období. Sleva je poskytována na vybraný druh produktu nebo služby.
  Zlatý poskytovatel, který poskytuje krátkodobé bonusové slevy ve výši 35%, 40% nebo 50%, zpravidla po dobu 2, 5 nebo 10 dnů.
 • Zpracování slevových karet Senior Pas je přednostně vyřizováno seniorům, kteří jsou členy organizací sdružených v Radě seniorů ČR a jejích organizačních složkách – krajských a městských rad seniorů. Senior Pasy budou též neodkladně vyřizovány i těm seniorům, jejichž organizace, kterými jsou členy, se rozhodnou do občanského sdružení rad seniorů teprve vstoupit. Je zřejmé, že členství v radách seniorů tak přináší seniorům i v tomto směru určitou výhodu.
 • Členstvím v radách seniorů není suverenita sdružených organizací ničím omezena. Členské organizace přitom získávají možnost se podílet na všech aktivitách rad seniorů při obhajobě a prosazování oprávněných zájmů a potřeb seniorské populace.
 • Krajská rada seniorů Jihočeského kraje projednala za účasti koordinátora tohoto projektu uplatnění slevových karet Senior Pas na svém zasedání 24. září 2013. Chceme tak aktivně do tohoto projektu vstoupit a v zájmu seniorů Jihočeského kraje ho také v Jižních Čechách uplatnit.

 

Krajská rada seniorů v projektu Senior Pas zajišťuje

 • Poskytnutí registračních formulářů zájemcům o slevové karty /organizacím i individuálním osobám/, zpětné převzetí vyplněných formulářů od zájemců a jejich postoupení koordinátorovi projektu ke zpracování slevových karet na konkrétní jméno uživatele. Tento postup platí v případě, že zájemci o Senior Pasy se rozhodnou v této věci využít služeb krajské rady, které jsou bezplatné.
 • Zájemci si mohou slevové karty podle dalších možností objednat přímo u koordinátora tohoto projektu prostřednictvím:
  - On-line registrace: 
  www.seniorpasy.cz
  - Poštovní registrace: Senior Pasy, Mendlovo náměstí 1a, 603 00 Brno
  - V obou výše uvedených případech je nutno zaslat elektronicky nebo poštou vyplněné formuláře na každého zájemce o slevovou kartu.
 • Koordinátor projektu zasílá veškeré zpracované karty bez ohledu na způsob jejich objednání krajské radě seniorů. Karty si vyzvednou jednotlivci nebo hromadně zástupci organizací v sídle krajské rady. Karty jsou vydávány proti podpisu. Podpisové archy archivuje krajská rada i organizace, které slevové karty zajišťují pro své členy hromadně.
 • Krajská rada seniorů dále v projektu zajišťuje jeho propagaci a podávání vysvětlujících informací. Prostřednictvím svých členských organizací soustřeďuje též požadavky na tvorbu portfolia poskytovatelů slev a pomáhá tak vytvořit slevovou síť, která odpovídá požadavkům seniorů.
 • Pro komunikaci s krajskou radou seniorů platí tyto kontakty:
  Krajská rada seniorů, tel.: 387 718 313, Žižkova 12/309 776 060 845, 371 22 České Budějovice E-mail: jc.rscr@seznam.czÚřední hodiny: úterý 9.00 – 13.00, středa 9.00 – 13.00

 

Tvorba portfolia poskytovatelů slev

 • Nábor poskytovatelů slev nakupovaného zboží nebo služeb je výhradně věcí koordinátora projektu Senior Pas. Koordinátor projektu má pro tento účel tým odborně připravených obchodních zástupců, kteří v této věci s poskytovateli uzavírají smlouvy a zajišťují označení nasmlouvaného zařízení logem Senior Pas.
 • Krajská rada seniorů se s pomocí svých členských organizací snaží pouze ovlivnit, aby vytvořená síť poskytovatelů slev byla budována též na základě požadavků seniorů v jednotlivých místech kraje. Senioři a jejich organizace tak mají možnost svými návrhy ovlivnit funkčnost systému z hlediska pro seniory účelně vytvořeného portfolia těchto služeb.
 • Na základě dosavadních zkušeností koordinátora systému lze počítat také s tím, že se poskytovatelé budou o projekt zajímat z vlastní iniciativy.
 • Funkčnost systému bude perspektivně dána vyvážeností mezi účelně vybudovaným portfoliem poskytovatelů slev a velikostí klientely. To platí pro území jak našeho kraje, tak i celé republiky. Důležité také bude překonat netrpělivá očekávání držitelů Senior Pasů. Portfolio poskytovatelů slev nevznikne tzv. „ze dne na den“. To bude budováno postupně. Senior Pasy je však možno uplatňovat po jejich získání při návštěvě kdekoliv v republice.
 •  Je doporučeno v každé organizaci zajistit odběr seniorského měsíčníku Doba seniorů v počtu odpovídajícím velikosti členské základny. V něm budou vycházet informace o budování sítě poskytovatelů slev. Tyto informace budou k dispozici též na webových stránkách www.seniorpasy.cz