RADA SENIORŮ NESOUHLASÍ S VÝŠÍ OZNÁMENÉ VALORIZACE

Rada seniorů nesouhlasí s výší valorizace penzí tak, jak ji oznámilo MPSV. Ačkoli ministerstvo trvá na svém výkladu, deklaroval ministr Jurečka ochotu se nad spornými body sejít. Oč jde?

Návrh MPSV ČR vychází z ustanovení odstavců 3 a 4 paragrafu 67 o zvyšování důchodů Zákona č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění v platném znění.

Podle odstavce 4 je obdobím pro zjišťování růstu cen kalendářní měsíc následující po posledním kalendářním měsíci období pro zjišťování růstu cen použitého při posledním zvýšení procentní výměry důchodů, a posledním měsícem tohoto období je

  •  podle odst. 4 a při zvýšení důchodů v pravidelném termínu červen kalendářního roku, který o jeden rok předchází kalendářnímu roku, do něhož spadá pravidelný termín zvýšení důchodů,
  • podle odst. 4 b v mimořádném termínu kalendářní měsíc, v němž růst cen dosáhl aspoň 5 %.

V návrhu MPSV se konstatuje,

  • že růst cen překročil od konce ledna v dubnu 2022 5 % a určil mimořádnou valorizaci v červnu 2022,
  • že růst cen od konce dubna do konce června 2022 činil 4,7 %,
  •  takže bude navržena valorizace podle odst. 4 a, neboť nebylo dosaženo podmínky pro mimořádnou valorizaci podle odst. 4 b.

Rada seniorů tento výklad sice chápe, nicméně se s tím nemůže ztotožnit, neboť návrh MPSV odporuje znění Zákona č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění v platném znění, naprosto totiž pomíjí znění odst. 5 paragrafu 67 o zvyšování důchodů. Ten stanoví, že „jestliže podmínka pro zvýšení důchodů v mimořádném termínu byla splněna v červenci nebo v srpnu, zvýší se důchody pouze v pravidelném termínu s tím, že posledním měsícem období pro zjišťování růstu cen je srpen.“K této situaci skutečně došlo, a to v měsíci srpnu 2022.  Index životních nákladů důchodců: květen 1,9; červen 1,7; červenec 1,4; srpen 0,5. Za květen až srpen 5,5 %. Tedy inflace od posledního měření přesáhla 5 % a tím byla splněna podmínka pro mimořádnou valorizaci! Dle zákona se pro valorizaci penzí započítává index vyšší ( § 67, odstavec 6, zákona č. 155/1995 Sb. ), kterým byl v hodnoceném období index životních nákladů důchodců. Z toho plyne, že návrh valorizace důchodů je nutno zvýšit kromě vývoje cen v květnu a červnu 2022 i o růst cen v červenci a srpnu 2022. Výše valorizace tak rozhodně překročí hranici 5 % a podle našich propočtů bude činit 6,6 %.

Ministerstvo vysvětluje, že stanovilo výši valorizace na počátek nového období pro sledování splnění hmotněprávní podmínky na měsíc červenec, „neboť jde o kalendářní měsíc následující po posledním kalendářním měsíci období pro zjišťování růstu cen použitého při předchozím zvýšení procentní výměry důchodů ve smyslu splnění hmotněprávní podmínky pro předchozí zvýšení důchodů v pravidelném termínu, ke kterému došlo v červnu.“[1] To však dle odborníků nedává smysl, neboť váže stávající návrh nikoliv na splnění dané hmotněprávnísituace, kdy právě v období červenec a srpen došlo k růstu cen o 5,54 % ve srovnání s prvním měsícem pro zjišťování růstu cen, kterým byl měsíc květen, nýbrž pouze na termín výplaty důchodu.

Rada seniorů rozumí tomu, že mechanismus mimořádné valorizace byl v letošním roce spuštěn vůbec poprvé v historii, a tak mohlo dojít k této situaci. To ale nemění nic na přesvědčení RS ČR, že návrh MPSV nese rysy postupu odporujícího platnému znění zákona. Navrhuje proto příslušný návrh přepracovat tak, aby odpovídal platným ustanovením zmíněného zákona.

Rada seniorů si dovoluje upozornit vládu, že pokud se tak nestane,

  •  budou miliony důchodců připraveny o zákonný, ale nezapočítaný nárok na valorizaci jejich důchodů za měsíce červenec a srpen a výše valorizovaného průměrného důchodu se sníží o cca 300 Kč, což bude mít nepřehlédnutelné negativní sociální i politické důsledky,
  • rozhodnutí vlády může být následně napadeno u Ústavního soudu s potenciálně výraznými dlouhodobými negativními dopady administrativními i fiskálními.


[1] Citováno z vyjádření ředitele odboru sociálního pojištění MPSV pana ing. Tomáše Machance, MBA ze dne 26. 9. 2022.