PŘEDSEDA RADY SENIORŮ ČESKÉ REPUBLIKY PO 3. sjezdu RS ČR

Předseda RS ČR Zdeněk Pernes

Předseda RS ČR Zdeněk Pernes

Vážené seniorky, vážení senioři,

s velkou radostí vám oznamuji, že 3. sjezd Rady seniorů uskutečněný dne 12. května v Praze své historické poslání splnil.

Kromě prezidenta republiky, který byl na pracovní návštěvě v Číně, přišli sjezd podpořit nejvyšší ústavní činitelé státu, krajské a městské samosprávy. Tedy všichni, kteří rozhodují o sociálním postavení a kvalitě života seniorské populace. Předseda Senátu pan Milan Štěch upozornil mimo jiné na přímou souvislost výše mezd a platů s výší penzí. Pan premiér Mgr. Bohuslav Sobotka podpořil požadavek Rady seniorů na železniční dopravu osob 70+ zdarma a 1. vicepremiér a ministr financí Ing. Andrej Babiš podpořil požadavky na schválení zákona o sociálním bydlení a zavedení institutu minimálního starobního důchodu. Ministr kultury Mgr. Daniel Herman připomenul seniorské populaci, že je „živou pamětí národa“ a současně ji vyzval k výchově mladších generací. A paní předsedkyně Asociace krajů Mgr. Jana Vildumetzová slíbila aktualizovat Memorandum o vzájemné spolupráci a také sjednotit financování krajských Rad seniorů. Na sjezdu jsme měli čest přivítat též generálního ředitele České televize Ing. Petra Dvořáka, který sjezd informoval, že senioři jsou pro ČT nejdůležitější diváckou skupinou.

Osměluji se tvrdit, že moje sjezdové vystoupení bylo zásadní, přísné, ale spravedlivé. V první kapitole jsme rekapitulovali situaci seniorů v posledních čtyřech letech. Ve druhé kapitole sjezd zaujal stanovisko k činnosti vlády. Ve třetí kapitole byl podrobně popsán boj o zvýšení společenského postavení a funkčnosti seniorské centrály. Čtvrtá kapitola informovala sjezd o spolupráci s  pěti parlamentními partnerskými politickými stranami a kapitola pátá představila pánům politikům program a aktivity Rady seniorů ČR ve čtvrtém funkčním období.

V této souvislosti sjezd definoval devět zásadních seniorských problémů současnosti a také úlohu a odpovědnost státu a veřejné správy při jejich řešení. Vše je podrobně rozepsáno v 56 ustanoveních programu na léta 2017 – 2021 (v plném znění jej najdete zde). Střednědobý program oslovuje politiky a odpovědná ministerstva 11 návrhy ke zkvalitnění českého penzijního systému a k uskutečnění pro seniory vstřícné penzijní reformy. Mimo jiné jde o zavedení 13. výplaty starobního a invalidního důchodu, o zavedení tzv. „jednorázového příspěvku důchodci“ staršímu 70 let diferencovaného dle výše důchodu, o zvýšení zainteresovanosti zaměstnavatelů v penzijním připojištění na úroveň v Evropě obvyklou, atd. Dále program definuje 7 nástrojů ke zvýšení seniorské participace a spoluúčasti na rozhodování věcí veřejných. Kapitola „Ochrana, podpora a pomoc seniorské populaci“ oslovuje stát, krajskou a městskou samosprávu k zajištění železniční a krajské integrované dopravy zdarma seniorům starším 70 let, dále k zavedení seniorských slev na kulturní a vzdělávací akce, vstupného na kulturní památky, do zoologických zahrad, lázní a bazénů osobám starším 65 let. Kapitola „Ochrana zdraví a zdravé stárnutí“ definuje 11 systémových opatření ke zvýšení podpory duševního zdraví ve stáří, k řešení dlouhodobého problému podfinancování údržby a k dodržování normativů personálního obsazení nemocnic, ke zvýšení zdravotnické gramotnosti seniorské populace, k zavedení institutu částečně hrazených relaxačních pobytů pro seniory, atd. Poslední tři kapitoly programu obsahují 11 konkrétních úkolů ke zvýšení finanční dostupnosti nájemního bydlení seniorů, k dalšímu rozšíření celoživotního vzdělávání, osvětových a edukačních aktivit pro seniorskou populaci a v neposlední řadě též k dalšímu zvýšení funkčnosti samotné Rady seniorů ČR. Pokud budou tyto požadavky splněny, a my uděláme vše, aby se tak stalo, bude se českým seniorům žít lépe. Konec konců již na sjezdu byly partnerské politické strany vyzvány k zapracování seniorských požadavků do svých volebních programů a následně do Programového prohlášení nové vlády.

V neposlední řadě sjezd vyhlásil volební témata Rady seniorů ČR pro říjnové volby do Poslanecké sněmovny. Jde o schválení nového schéma valorizace penzí a vládního návrhu zákona o sociálním bydlení ještě v tomto funkčním období Poslanecké sněmovny. Dále o valorizaci penzí 2018 a o schválení zákona o seniorech. Máme se tedy na co těšit, volby budou za pět měsíců.

Vážené seniory, vážení senioři, ještě jedna věc. Při svém posledním oslovení jsem vás informoval o velkém vítězství při dlouholetém prosazování spravedlivější, dokonalejší a progresivnější valorizace penzí, kde návrhy Odborné komise pro důchodovou reformu Poslanecká sněmovna akceptovala. Nové valorizační schéma je ale stále ve schvalovacím procesu, Senát o něm bude hlasovat 31. května. Prosím, vše bedlivě sledujte.

S úctou  Zdeněk Pernes, předseda RS ČR.