Výroční konference Rady seniorů Plzeňského kraje

Výroční konference RS PK proběhla 7. března 2017 v sále zastupitelů Krajského úřadu v Plzni za účasti předsedy RS ČR a vrcholných představitelů kraje a města. Konferenci řídil člen předsednictva RS PK M. Hrnčiřík. Obšírnou zprávu o plnění programu RS ČR od 2. sjezdu, která se týkala zejména jednání s vládními úřady o zlepšení postavení seniorů, přednesl předseda RSČR Zd. Pernes. Podstatnou část projevu věnoval problematice důchodů vč. valorizací, jejich výši i problémům předčasných důchodů. Ve zprávě o aktivitách RS K od poslední konference v roce 2013 věnoval předseda RS PK Leoš Jochec pozornost rozvoji vlivu RS PK nejen z hlediska počtu členských organizací, ale i aktivitám jednotlivých členských organizací a klubů. Přestože se podařilo v minulém období založit RS v Domažlicích a v Plzni, zmínil limitující faktor zakládání dalších RS v bývalých okresních městech či spádových městech s početnou seniorskou populací a to nedostatek schopných seniorů ochotných se problematice věnovat. Velmi kladně též hodnotil spolupráci s Lékařskou fakultou KU i mezigeneračním centrem TOTEM. Hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard označil nadcházející období za dobu seniorů a předpokládá podporu seniorských požadavků vč. sportovních seniorských her krajských i celostátních v Plzni. Náměstek hejtmana Zd. Honz preferuje orientovat péči o seniory na pomoc ve vlastním bytě a v případě nutnosti umístění v sociálním zařízení, tak v místě osobních vazeb. Náměstkyně primátora Eva Herinková zdůraznila všestrannou aktivitu Odboru sociálních služeb a vyzvedla skutečnost, že město Plzeň bylo jedno z prvních měst, které mělo zpracovanou a schválenou koncepci sociálního bydlení. Primátor města Plzně Martin Zrzavecký pohlíží na velké městské obvody jako na střední města a tomu by měla odpovídat i vybavenost těchto obvodů. Kromě jiného naznačil i možnost vybudovat mezigenerační bydlení v klidné a do budoucna uvolněné části města.

Konference potvrdila složení 26 členné RS PK tak, jak jednotlivé členy zvolily jednotlivé členské organizace a kluby. Dále konference zvolila předsedu RSPK, kterým se znovu stal Leoš Jochec. Ve volební části byli zvoleni 3 místopředsedové a dalších 7 členů předsednictva. Ve volební části byla zvolena také 3 členná revizní komise. Pro účast na jednání 3. sjezdu RSČR, který se bude konat 12.5.2017, bylo zvoleno 12 delegátů.

V pokračující diskusi zaznělo mnoho informací z akcí seniorských organizací a námětů pro další činnost. Předseda RS města Plzně hovořil o startovních problémech i úvahy o seniorském domě, předsedkyně Svazu důchodců se kromě jiného zmiňovala o sportovních hrách Svazu důchodců. V diskusi zazněly nejen zmínky o často nejednoduché finanční problémy jednotlivců, ale i na rostoucí ceně za nájmy sálů pro společenské i sportovní akce. V souvislosti s náklady na cestování byla zmíněna lepší situace na Slovensku.

V závěru jednání popřál předseda RSPK L. Jochec hodně úspěchů v dalších aktivitách a především pevné zdraví. Ženám popřál k nadcházejícímu tradičnímu svátku hodně radostí, pochopitelně i hodně zdraví a předal každé přítomné ženě květinu.