Volební konference Krajské rady seniorů Libereckého kraje

V pátek 3. února 2017 se multifunkční sál v budově Krajského úřadu Libereckého kraje zaplnil čtyřmi desítkami delegátů výroční konference KRS LK. Nad akcí převzali záštitu náměstci hejtmana Mgr. Pavel Svoboda a Mgr. Petr Tulpa, dalšími hosty byli předseda Rady seniorů ČR Dr. Zdeněk Pernes a předseda Sdružení nájemníků Ing. Milan Taraba.

V úvodním vystoupení Mgr. P. Svobody zaznělo: „Senioři představují stejně důležitou součást společnosti, jako jsou děti a mladí lidé. Jsou symbolem minulé epochy, na kterou navazuje ta současná. Jsou zdrojem historické paměti. Zaslouží si vážnost a úctu“. Rovněž zdůraznil, že přítomní zástupci zastupují seniory, kteří svým aktivním životem prodlužují dobu, kdy nejsou závislí na podpoře blízkých nebo kraje či státu a tyto aktivity zaslouží podporu.

Dr. Z. Pernes ve svém obsáhlém vystoupení zhodnotil práci Rady seniorů ČR v období od II. sjezdu RS ČR i plnění úkolů, které II. sjezd uložil pro celé období do konání III. sjezdu v květnu 2017. Přehledně popsal splněné úkoly i několik těch, které se naplnit nepodařilo. Ve svém projevu zdůraznil nutnost existence krajských rad jako zastupitelskou instituci pro seniory v krajích.

Ing. M. Taraba krátce vystoupil k problematice bydlení a k zákonu o sociálním bydlení.

Činnost Krajské rady seniorů za uplynulé tři roky zhodnotila M. Palečková.

Po přestávce následovaly volby zástupců do Krajské rady seniorů Libereckého kraje, volba předsednictva a revizní komise včetně jejich představitelů. Funkci předsedkyně KRS LK bude vykonávat i nadále Miroslava Palečková, místopředsedkyní byla zvolena Bedřiška Klíchová, předsedkyní revizní komise Irena Jirásková.

 

Text: M. Palečková

Foto: J. Houha