Krajská konference Jihočeského kraje

V zasedacím sále krajského zastupitelstva se 26. ledna uskutečnila krajská konference organizací sdružených v Krajské radě seniorů Jihočeského kraje. Jednání se zúčastnilo kromě 48 delegátů také 12 hostů. Jednání byl přítomen předseda Rady seniorů České republiky Dr. Zdeněk Pernes. Za zastupitele kraje konferenci pozdravil uvolněný předseda Rady Jihočeského kraje Pavel Hroch.

Konference projednala zprávy předsednictva o činnosti, o hospodaření a zprávu krajské kontrolní a revizní komise. Účastníci konference se v diskusi celkem 17krát vyjádřili k seniorské problematice, k aktivitám seniorských orgánů a organizací, ke vzájemné spolupráci i spolupráci s místními zastupitelstvy a úřady. Byly předneseny mnohé pozitivní zkušenosti hodné následování, které budou uplatněny v práci krajské rady, jejího předsednictva i sdružených organizací. S pozorností byly vyslechnuty též vystoupení předsedy Rady seniorů ČR, kterými na úvod a na závěr konference obohatil její průběh o informace z činnosti ústředních orgánů Rady při prosazování opodstatněných zájmů a potřeb seniorské populace.

Usnesením konference byli zvoleni delegáti Jihočeského kraje na 3. sjezd Rady seniorů ČR, schváleny předložené zprávy a potvrzeno členství v krajské radě a jejích orgánech. Konference uložila krajské radě úkoly v dalším postupu po konferenci a doporučila členským organizacím i ústředním orgánům Rady k řešení řady konkrétních námětů. Konference svůj účel splnila.

Jan Kolář  

Zpráva

Hlavní směry

Usnesení