JIŽNÍ ČECHY OLYMPIJSKÉ 2016

JIŽNÍ ČECHY OLYMPIJSKÉ 2016

JIHOČEŠTÍ SENIOŘI ŠLAPOU DO RIA“

Cíl akce:

 • Zapojit jihočeské seniory v akci „Jižní Čechy olympijské 2016“ zajišťované Jihočeským krajem ve spolupráci s Českým olympijským výborem.
 • Propagovat cyklistiku a pěší turistiku jako důležité formy pohybových aktivit vhodných i pro seniory v každém věku k rozvoji zdravého životního stylu.

Hlavní organizátoři:

 • Krajská rada seniorů Jihočeského kraje ve spolupráci s Klubem českých turistů oblasti Jižní Čechy a Rekondičním centrem Medipont České Budějovice.

Cílová skupina:

 • Senioři nad 60 let, muži i ženy.
 • Všechny organizace, které se rozhodnou v této akci zapojit.
 • Pokud se rozhodnou zapojit i neorganizovaní jednotlivci, je nezbytné, aby z důvodu evidence ujetých nebo ušlých kilometrů, se zapojili do aktivit organizovaných hlavními organizátory nebo dalšími zúčastněnými organizacemi.
 • Z účasti na této akci nevyplývají pro organizace ani jednotlivé účastníky s výjimkou dodržení stanovených pravidel žádné jiné závazky. Účast je dobrovolná a založená pouze na uvědomělé podpoře akce „Jižní Čechy olympijské 2016“ a ochotě udělat něco pro své zdraví.

Realizace akce:

 • Od 1. dubna do 31. srpna 2016. Lze se zapojit nejen od počátku, ale kdykoliv v průběhu akce.
 • Akce se uskutečňuje v odvětvích:
 • Cyklistická turistika – CT
 • Pěší turistika – PT
 • V každém odvětví jsou samostatně hodnoceny skupiny M – muži a Z – ženy.

Evidence výsledků:

 • Zúčastněné organizace si samy zajišťují evidenci ujetých a ušlých kilometrů podle svých pravidel.
 • Pokud mají účastníci CT jízdní kola vybaveny tachometrem, pověřený organizátor v příslušné organizaci zaznamená počáteční stav tachometru ke dni zapojení v této akci. Takovýmto účastníkům budou k 31. srpnu započteny veškeré na společných akcích i samostatně ujeté kilometry.
 • Účastníkům PT jsou zaznamenávány ušlé kilometry pouze na společných akcích.
 • Ujeté nebo ušlé kilometry na součinnostních akcích /společné akce různých organizací, regionální sportovní hry apod./ jsou vykazovány pouze členskou organizací účastníka.
 • Je-li účastník členem a zapojen v aktivitách CT a PT ve více organizacích, zajistí si osobní sumarizaci ujetých a ušlých kilometrů v organizaci dle svého rozhodnutí.
 • Rekondiční centrum Medipont České Budějovice vykazuje samostatně za svou klientelu:
 • odvětví CT počet kilometrů ujetých na rotopedech, v odvětví PT počet kilometrů ušlých na chodících trenažerech a na aktivitách nordic walking.

Hodnocení výsledků:

 • Aktivitám v obou odvětvích CT i PT je přikládán stejný význam.

Hodnocení výsledků se uskuteční:

 • Jako průběžné za období duben až květen v měsíci červnu jako celkové a závěrečné za období duben až srpen v měsíci září.
 • Počet zapojených seniorů a jimi ujeté nebo ušlé kilometry se postupně za celou organizaci nasčítávají samostatně v obou odvětvích CT a PT a v každé skupině M-muži a Z-ženy.
 • Pro závěrečné vyhodnocení organizace kromě celkových výsledků nahlásí za každé odvětví:
 • své nejúspěšnější 3 muže a 3 ženy s uvedením počtu jimi ujetých nebo ušlých kilometrů a své nejstarší účastníky, 1 muže a 1 ženu včetně jejich dat narození, avšak bez ohledu na jimi ujetý nebo ušlý počet kilometrů.
 • Průběžné i celkové hodnocení bude provádět komise složená ze zástupců hlavních organizátorů.
 • K hodnocení mohou být přizváni s hlasem poradním i zájemci z organizací, které budou průběžně vykazovat nejvyšší počty v této akci zapojených seniorů nebo nejlepší výsledky v počtu najetých nebo ušlých kilometrů.

Způsob oznámení průběžných a závěrečných výsledků na krajskou radu seniorů:

 • Mailem v termínech do 15. 6. a 15. 9.
 • Telefonicky nebo osobně ve dnech úterý a středa od 9.00 do 13.00 hodin. V těchto dnech nejpozději 14. nebo 15. 6. za období duben až květen, 13. nebo 14. 9. za období duben až srpen.
 • Kontakty na krajskou radu seniorů:
 • telefon ve dnech út, st: 387 718 313, 776 060 845; bez omezení: 604 653 446
 • e-mail: jc.rscr@seznam.cz

Vyhlášení výsledků:

 • Vyhlášení výsledků se uskuteční u příležitosti Mezinárodního dne seniorů při podzimním HOBBY na Výstavišti v Českých Budějovicích.
 • V odvětvích CT i PT budou vyhlášeny celokrajské výsledky, nejaktivnější organizace, nejúspěšnější muži i ženy a nejstarší účastníci.

NAŠIM HESLEM JE: NENÍ NUTNÉ ZVÍTĚZIT – DŮLEŽITÉ JE SE ZÚČASTNIT!

SPOLEČNĚ PŘEKONEJME VZDÁLENOST Z ČESKÝCH BUDĚJOVIC DO RIA

JE TO POUHÝCH NECELÝCH 9.800 KILOMETRŮ

TO ZVLÁDNEME I VÍCEKRÁT

Závěr:

 • Hlavní organizátoři si vyhrazují právo s ohledem na zkušenosti z průběhu akce „Jihočeští senioři šlapou do Ria“ provádět případné dopřesnění těchto pravidel.
 • Formu ocenění nejúspěšnějších organizací a účastníků schválí předsednictvo krajské rady seniorů na návrh hodnotící komise.

Kontakty na hlavní organizátory:

 • Krajská rada seniorů Jihočeského kraje: viz výše
 • Klub českých turistů oblast Jižní Čechy:
 • + cykloturistika: 608 254 624, 797 999 051
 • + pěší turistika: 736 754 130, 724 270 023
 • Rekondiční centrum Medipont: 777 715 625, 387 730 592

 JIŽNÍ ČECHY OLYMPIJSKÉ 2016