BĚŽÍME PRO LIDICE!

účastníci předloňského ročníku běhu Kladno - Lidice

účastníci předloňského ročníku běhu Kladno – Lidice

STŘEDOČESKÝ KRAJ A JEHO KRAJSKÁ RADA SENIORŮ VYZÝVAJÍ KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY! PŘIPOJTE SE K UCTĚNÍ PAMÁTKY ZAVRAŽDĚNÝCH ŽEN, MUŽŮ A DĚTÍ OBCE LIDICE (SK) CELOSTÁTNÍ AKCÍ „BĚŽÍME PRO LIDICE!“, KTEROU VYHLAŠUJEME NA DEN 6.ČERVNA 2020.

Jedná se o společensko-sportovní akci, které se dobrovolně účastní děti, handicapované děti s doprovodem, dospělé osoby, senioři s holemi (nebo bez holí), koloběžkáři, rodiče s kočárky aj.

V cíli je zajištěn doprovodný program, kterého se účastní významné osobnosti města/kraje, umělci, sportovci.

Cíl akce: rozšířit a masově podpořit společensko-sportovní aktivity občanů všech věkových kategorií společnosti české republiky. V den konání vytvořit pomyslný řetěz spojující jednotlivé kraje české republiky.

Smyslem této mírové akce je uctění památky lidic, a oživit ji v jiných regionech české republiky. Cílová skupina – napříč všemi věkovými kategoriemi. Akce je považována za „otevřenou a přátelskou“ pro všechny.

Organizace akce:  

A)    Kraje vyzvou prostřednictvím krajských rad seniorů, seniorských organizací, klubů a různých spolků k účasti. Organizátor v kraji (krs) stanoví pro tento účel trasu, jejíž délku a podmínky určí sám s ohledem na počet a věkové složení účastníků.  Finanční prostředky pro zajištění jsou minimální. Občerstvení v cíli pro odhadovaný počet účastníků zajistí příslušný kraj. Společně zajišťují doprovodný program v cíli: autogramiáda, řízené rozhovory s účastníky, významnými osobnostmi kraje/města apod.

B)    Krajské Rady seniorů a kraje zajistí publicitu akce (místní noviny, regionální tv, regionální rozhlas, vývěsky…apod.). Společný název pro všechny kraje bude „běžíme pro lidice!“.

C)    Krajská Rada seniorů středočeského kraje jako hlavní iniciátor zajistí publicitu prostřednictvím měsíčníku „Doba seniorů“, kde bude zadní strana věnována tomuto běhu míru již od února 2020 (obdobně jako „babička roku“).

D)    Datum konání je dne 6.6.2020,  start v 10:30.  Dodržením dne a času dojde k propojení akce všech krajů české republiky.

E)    Organizátor  v kraji zajistí fotodokumentaci a provede vyhodnocení, které zašle do centrály v kladně. Ta je předá tisku, tv a rozhlasu, zveřejní výsledky v „době seniorů“.

F)     Organizátor podá informaci o připravenosti konání krajské radě seniorů středočeského kraje nejpozději do 15.5.2020 na e-mail: rs.kraj@seznam.cz ;

G)   Dotazy na stejnou adresu, případně na telefon: 602 305 225

LEGENDA:

10.června 1942 došlo k vyhlazení obce Lidice a povraždění 340 obyvatel, mužů, žen i dětí. Na uctění této smutné události se pořádají různé pietní akce nejen v Lidicích, ale v mnoha případech přesahují hranice české republiky. Krs sk před 8 lety zahájila vzpomínkovou, pietní akci