Stanovisko a zásadní připomínky k návrhu novely zákonao organizaci a provádění sociálního zabezpečení

Rada seniorů České republiky obdržela 29. května 2018 k připomínkování návrh novely zákona č.582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení. S ohledem na neobsazená pracovní místa, vysoký věk a velkou intenzitu práce lékařů posudkové služby sociálního zabezpečení navrhuje ministerstvo práce a sociálních věcí několik systémových změn. A to:
  1.  Umožnit lékařům posudkové služby sociálního zabezpečení procovat po 70. roku věku. Aby to bylo možné realizovat je nezbytné provést jejich přeřazení ze služebního do pracovního poměru.
  2.  Stávající kapacitu lékařské posudkové služby rozšířit o tzv. “smluvní lékaře”, kteří budou též vykonávat procesní postupy posudkových lékařů. Dosud pouze poskytují podklady pro rozhodování lékařů posudkových.
  3.  Odvolací řízení, které v současnosti provádí ministerstvo práce a sociálních věcí ponechat pouze u dávek důchodového pojištění, u nepojistných sociálních dávek a zákonných úlev osob se zdravotním postižením  naopak odvolací řízení přenést z ministerstva na Českou správu sociálního zabezpečení.
Rada seniorů ČR upozorňuje na tři rizika novely a u odvolacího řízení požaduje zachovat současný sta v – komisionální přezkum rozhodnutí posudkových lékařů Okresních správ sociálního zabezpečení zachovat též u České správy sociálního zabezpečení. Novela navrhuje tříčlenné lékařské posudkové komise zrušit a nahradit je pouze jedním přezkumným lékařem.
Kompletní stanovisko Rady seniorů najdete níže