Výroční schůze Městské Rady seniorů města Domažlic

Výroční schůze RS města Domažlic (RSmD) se konala dne 7.2.2018 v objektu Městského ústavu sociálních služeb (MÚSS). Kromě zástupců všech členských organizací i klubů RSmD a vedení MÚSS se účastnili i hosté, kteří se také zapojili do diskuse. Jednání zahájil a hosty přivítal předseda RSmD JUDr. Josef Fidrant. Hosty jednání byli Jan Látka, senátor, Bc. Stanislav Antoš a JUDr Zdeněk Novák místostarostové Domažlic, Leoš Jochec, předseda RS Plzeňského kraje, Mgr. Petr Kubal, velitel Městské policie a Ing. Věra Říhová, preventistka MP, jednání se také účastnili členové vítězného družstva Mezinárodních sportovních her seniorů 2017 Ladislav Verner, Jan Královec, Bedřich Řechka. S rozsáhlou, ale přehlednou zprávou o činnosti RSmD seznámil Mgr. Petr Matějka, emeritní prof. gymnázia a předseda klubu turistů.

Městská seniorská organizace sdružuje celkem 13 organizací a klubů (12 z Domažlic a jeden z Horšovského Týna), pravidelných jednání předsednictva RSmD se účastní kromě zástupců všech organizací také předsedkyně Sboru pro občanské záležitosti Mgr. Matějková a preventistka Městské policie Ing. Říhová, které se aktivně podílejí na činnostech ve prospěch seniorů.

Úplný výčet činností by byl příliš bohatý obsáhlý a zmíníme, proto se stručně o 10 projektech – Aktivní senior (babička – dědeček, dětský dům Domino, Červený kříž …). Bezpečný senior spolupráce s Městskou policií, Seniorská akademie, bezpečnost zejména dopravy, veřejný pořádek. Senior pas – v Domažlicích je smlouva s více než 25 provozovnami, pí Jaroslava Kaucká zajišťuje příslušné smlouvy a komunikaci s vydavateli „pasů“. Zdravý senior – zde dominuje pí Růžena Krčmová, která kromě jiného podporuje komunikaci seniorů se zdravotní službou a pomáhá zejména osamělým seniorům. Senioři hýbejte se – široké spektrum sportovních aktivit i soutěží a z toho vyplývající dominance i na poli seniorských sportovních her. Vzdělaný senior – kromě širokého spektra přednášek lze uvést Univerzitu třetího věku ve spolupráci s gymnáziem J.Š.Baara, Domažlickou seniorskou akademii, osvojování práce na počítači. Sem lze zahrnout i besedy o atraktivních oblastech např. Pamír, Chile, Himaláje. Kulturní senior – kromě seniorských odpolední a zájezdů je nutné vyzvednout dvě taneční skupiny v penzionu a v Sokole. Zvláště populární je taneční skupina Hanka, jejíž „motorem“ je pí Jaroslava Kaucká. Setkávání dvou generací – společné dovolené prarodičů s vnoučaty, senioři se jako rozhodčí účastní dětských soutěží, děti ze ZŠ či umělecké školy vystupují na seniorských akcích atd. Šikovný senior – šikovné seniorky tvoří široké spektrum výrobků, které vystavují nejen při různých akcích v Domažlicích, ale i např. v Plzni. Zde je též prostor pro pěstování jemné motoriky u dětí. Senior se propaguje – je samozřejmé, že je třeba bohaté aktivity propagovat a inspirovat zejména seniory a jejich podporovatele v jiných místech kraje i republiky. To je možné prostřednictvím místního i regionálního tisku, Českého rozhlasu a také informacemi v časopise Doba seniorů.

V následné diskusi místostarosta S. Antoš vysoce ocenil komplexnost aktivit a slíbil další podporu, k podpoře seniorského hnutí se přihlásil i senátor J. Láska. Předseda RSPK L. Jochec hodnotil aktivitu RSmD v celostátním kontextu a stavěl právě Domažlice na přední místo v republice.

V diskusi byla zmíněna i negativa – nešvar přecházení nejen dětí, ale i dospělých „na červenou“, hustota dopravy ve městě, nevyhovující doprava především o víkendech do míst vhodných pro rekreaci a turistiku např. Babylon, otázka důchodů vč. často jednostranného pohledu novinářů atd.

Samostatným problémem je skutečnost, že RSmD nemá žádné vlastní prostory a pro činnost využívá prostory jednotlivých členských organizací, Městské knihovny a Kulturního střediska. Pro větší akce využívá prostory v Městském ústavu sociálních služeb a v Sokolu Domažlice. 

Ka

rel Knap