Pardubický kraj má krajskou Radu seniorů

Podařilo se. Na sklonku roku zažila Rada seniorů ČR jednu z nejdůležitějších událostí letošního roku. Tou je založení další, v pořadí již 13. krajské Rady.  Ve středu 19. prosince se v budově krajského úřadu Pardubického kraje uskutečnila ustavující konference krajské Rady seniorů. Mezi zakládajícími organizacemi bylo 13 organizací s celostátní působností a 7 klubů, které působí v Pardubickém kraji. Z 20 pozvaných delegátů se nakonec dostavilo 17, což stačilo k tomu, aby shromáždění bylo usnášeníschopné.

Hned v samotném úvodu přivítal delegáty předseda Rady seniorů dr. Zdeněk Pernes, neskrýval potěšení, že Pardubicko, ke kterému má silné osobní vazby, bude mít i svou krajskou Radu. Vysvětlil také, jaká je její funkce, a proč Rada seniorů usilovala o to, aby byla v každém kraji. Po něm přítomné pozdravil náměstek hejtmana Pardubického kraje Ing. Václav Kroutil. Po něm se k řečnickému pultu postavil primátor města Pardubice Ing. Martin Charvát, který ve své řeči zmínil nejen to, co město pro seniory dělá a do budoucna chystá, ale nabídl také pomoc při hledání sídla nově vzniklé krajské Rady.

Po něm promluvila šéfka krajské Rady seniorů Královéhradeckého kraje Ing. Růžena Rýglová. Dlužno dodat, že i když Ing. Kroutil se v té chvíli chystal v odchodu, vrátil se zpět na své místo a se zaujetím vyslechl zkušenosti ze sousedního kraje, stručný popis činnosti krajské Rady i její zkušenosti se součinností s představiteli kraje.

Po jejích slovech se rozproudila diskuse, kterou řídil předseda RS ČR Zdeněk Pernes. Hovořilo se nejen o plánech a cílech nově vznikající krajské Rady, ale senioři si neodpustili ani poznámky k současné politické situaci, své postřehy z vysoké politiky, hovořilo se o tom, nakolik je která z parlamentních stran seniorům nakloněna. V diskusi samozřejmě zaznělo i téma důchodů, jejich valorizace, kde předseda seznámil přítomné s tím, jakou práci Rada seniorů na tomto poli odvedla a jaké jsou její požadavky do budoucna.

Po skončení diskuse si delegáti u předsedy Rady seniorů vyzvedli hlasovací lístky.  Volil se předseda krajské Rady, místopředseda a šéf revizní komise. Zbylí členové vedení krajské rady budou zvoleni na počátku příštího roku, s největší pravděpodobností v průběhu ledna. Přestávku, během níž volební komise kontrolovala volební lístky a sčítala hlasy, využili delegáti k občerstvení a k neformální diskusi mezi sebou.

Krátce před 16. hodinou oznámila předsedkyně volební komise výsledky. Všichni navržení kandidáti byli schváleni jednomyslně. Předsedou krajské Rady seniorů Pardubického kraje se stal plk. Mgr. Vladimír Berounský, Bc. Milena Brzoňová a šéfem revizní komise Petr Kolman.

Závěrem nezbývá než popřát krajské Radě seniorů Pardubického kraje hodně úspěchů v její činnosti.