Podpora aktivních seniorů v Klášterci nad Ohří

Mezigenerační projekt města zajistil nejen chybějící aktivity pro seniory, ale dokázal sblížit generace. Již první ročník se stal příkladem dobré praxe v rámci práce se seniory a otázce celoživotního vzdělávání, který na svých stránkách zveřejnilo MPSV ČR.

„Jsem prý senior, ale necítím se tak! Nechci sedět doma a nemít co dělat. Chci se dál učit. Chci se setkávat se svými stejně aktivními vrstevníky. Chci předávat své zkušenosti a znalosti mladším. Chci podnikat výlety. Chci tvořit. Chci se prezentovat. Chci pomáhat.“ Pod tímto motem byl v září zahájen již třetí ročník mezigeneračního projektu s názvem „Poznáváme společně aneb Klášterečtí senioři a studenti se vzdělávají společně pod jednou střechou“.

Aktivita celoživotního vzdělávání a mezigenerační spolupráce dlouhodobě chyběla v nabídce služeb v péči o seniory, tzv. aktivní seniory, v Klášterci nad Ohří. Město chtělo vytvořit mezigenerační prostředí, kde se obě skupiny budou moci vzdělávat, realizovat, ale především navzájem si předávat zkušenosti, znalosti a názory. Zároveň si město bylo vědomé, že nemůže nabízet službu finančně náročnou. A tak v roce 2015 vznikla na odboru sociálních věcí, školství a sportu na Městském úřadě v Klášterci nad Ohří myšlenka, vytvořit soubor několika kurzů z různých oborů, které budou hrazeny z rozpočtu města. Senior samotný měl uhradit pouze administrativní poplatek ve výši 100 Kč. Příhodným partnerem pro projekt se jevilo místní Gymnázium a Střední odborná škola, které se nakonec stalo garantem všech kurzů.

Na první ročník projektu bylo z městského rozpočtu vyhrazeno 50 000 Kč, tento rozpočet byl postupně navyšován až na dnešních 150 000 Kč. Seniorům bylo v pilotním ročníku nabídnuto 12 tematických okruhů, kde přednášejícími byli jak pedagogové gymnázia, tak studenti a jak se později ukázalo i samotní senioři. Již do prvního ročníku se přihlásilo více než 60 studentů seniorů, což vysoce přesáhlo předpoklad projektu. Vzhledem k této skutečnosti i dle zájmu seniorů byly nakonec otevřeny kurzy: Svět počítačů a moderních technologií, Anglický jazyk, Německý jazyk, Svět knihy a filmu, Řeč těla, Poznáváme své tělo a Cestománie. Tato skladba kurzů zůstala téměř nezměněna i v dalších ročnících. Nově přibyla velmi oblíbená Osobní bezpečnost, jejímž garantem se stala Městská policie, Kondiční cvičení, Kouzelná chemie a Výtvarná dílna, která v současné době probíhá pod patronátem Základní umělecké školy. Kurzy se od počátku uskutečňují podle vzoru vysokých škol, tedy o zimním a letním semestru. Jsou rozděleny do jednotlivých bloků tak, aby se vyhovělo seniorům, kteří mají zájem navštěvovat kurzy všechny.

Nový projekt bylo nutné řádně zpropagovat, aby se informace dostala ke všem obyvatelům města, proto byla nabídka kurzů prezentována na webových stránkách města i gymnázia, v Kláštereckých novinách a před zahájením prvního ročníku došlo i na propagaci v regionálních novinách či rozhlase. Zájemci o kurzy mohli přihlášky zasílat prostřednictvím emailu, poštou nebo donést osobně na několik míst ve městě.

V rámci projektu mohli účastníci kurzů realizovat výlety, ať už se jednalo o setkání se seniory z přátelené obce Grossrückerwalde v Německu nebo koncem školního roku shlédnout i divadelní představení Pygmalion v pražském Vinohradském divadle. Na konci každého ročníku je účastníkům, slavnostně předáván certifikát o ukončení, čímž se dává vážnost celému projektu a senioři tuto skutečnost vnímají velmi pozitivně.

Závěrem lze říci, že projekt má ve městě své opodstatnění, počty přihlášených i spolupracujících studentů se rok od roku zvyšují, což bylo i jedním z důvodu navýšení rozpočtu. Ze skladby přihlášených seniorů lze vypozorovat, že většina se kurzů zúčastňuje pravidelně a je zde viditelná velká obliba projektu. Potěšující je především i zájem mladé generace, její schopnost a ochota věnovat svůj čas těmto aktivitám a především zájem seniorů získávat nové zkušenosti a znalosti, učit se a navazovat kontakty i mimo kurzy.