Zasedal nejvyšší orgán RS ČR

Ve středu 26. března zasedalo Kolegium Rady seniorů ČR. Jednání bylo významné, nejvyšší orgán sjednoceného důchodcovského hnutí uzavřel hospodaření Rady za rok 2013, zaujal stanovisko k připravované valorizaci důchodů 2015, schválil návrh zákona o minimálním starobním důchodu, zplnomocnil delegaci RS ČR v Radě vlády pro seniory a stárnutí populace požadovat plnohodnotnou konsolidaci tohoto orgánu ve prospěch seniorské populace a v neposlední řadě schválil formy participace Rady na volební kampani do Evropského parlamentu.
Hospodaření RS ČR bylo v loňském roce přebytkové, příjmy dosahovaly výše 6 433 444 Kč a výdaje 5 987 337 Kč. Od státu obdržela RS ČR 2 872 233 Kč, od krajských samospráv 2 475 000 Kč a od sponzorů 568 162 Kč. Na členských příspěvcích bylo vybráno 29 536 Kč a příjmy z podnikatelské činnosti činily 488 513 Kč. Největším výdajem bylo financování bezplatných seniorských poraden a to ve výši 2 581 156 Kč. Podrobný rozpis příjmů a výdajů bude uveřejněn ve zprávě o činnosti Rady seniorů ČR koncem června.
Rada seniorů ČR vypracovala vlastní návrh zákona o minimálním starobním důchodu, který bude předán vládě a předsedovi sociálního výboru Poslanecké sněmovny. Nejnižší starobní důchod by měl být nikoliv současných 3 110 Kč, ale nových 8 300 Kč. Tj. na úrovni spotřebního koše základních životních potřeb důchodců. Žádost o přiznání minimálního starobního důchodu ale bude  podléhat testování majetku. Zákon o minimálním starobním důchodu pomůže výrazně seniorům s nízkými příjmy.
Ve  valorizaci penzí 2015 požaduje Rady seniorů ČR plně vykompenzovat propad reálné kupní síly penzí 2012, 2014 a 2014. U průměrné penze jde o částku cca 400 Kč.
Přítomných 22 předsedů členských organizací Rady a 11 předsedů krajských rad seniorů bylo informováno též o stavu navazování kontaktů a o výsledcích jednání RS ČR s novou vládou. Předseda Rady měl čest jednat s premiérem, s ministryní práce a sociálních věcí a s ministrem pro lidská práva a rovné příležitosti. Na úrovni vedoucích  představitelů Rady proběhla jednání s prvním vicepremiérem a ministrem financí a s ministryní pro místní rozvoj. Jednání s dalšími oslovenými ministry budou pokračovat v dubnu.