INFORMACE O ČINNOSTI KRS Jč KRAJE MEZI 2. A 3. ZASEDÁNÍM

Ve sledovaném období se uskutečnila 4 zasedání předsednictva. Kromě toho byly krajskou radou, případně v součinnosti s členskými i nečlenskými organizacemi zabezpečovány akce k zajištění úkolů uvedených v Hlavních směrech činnosti krajské rady po 2. sjezdu RSČR. 3. zasedání krajské rady se uskutečnilo l7. prosince 2013 s následujícím programem:

1. Schválení přijetí nových organizací a jimi delegovaných zástupců do krajské rady.

2. Zpráva o činnosti předsednictva.

3. Informace o problematice bydlení.

4. Informace o stavu v zajištění projektu Senior Pas.

5. Informace o stavu čerpání finančních prostředků v roce 2013 a návrh rozpočtu na rok 2014

6. Pracovní návrh plánu práce na rok 2014.

7. Zpráva o činnosti krajské rady za rok 2013.

 

K bodu 1. Schválení přijetí nových organizací a jimi delegovaných zástupců do krajské rady

Krajská rada schválila za své členy organizace a jimi delegované zástupce do rady:

- Český svaz bojovníků za svobodu – Mgr. František Kubák
- Jihočeští senioři – Jana Čermáková
- Klub absolventů Univerzity třetího věku – Marie Řeháková

Krajská rada seniorů tak ke dni konání 3. Zasedání sdružuje 22 organizací, které vykazují celkem 7 917 členů. Bylo usneseno umístit na webové stránky nový aktualizovaný přehled o organizacích sdružených v krajské radě.

 

K bodu 2. Zpráva o činnosti předsednictva

Beseda členů KRS s předsedou RSČR dr. Zdeňkem Pernesem

Po skončení setkání seniorů s představiteli politických stran u příležitosti voleb do poslanecké sněmovny, konaného dne 11. října 2013, se uskutečnilo setkání přítomných členů krajské rady s předsedou RSČR. Probíhající beseda byla pokračováním diskuse z předchozího setkání k problematice související se životem seniorů.

Přítomní se shodli, aby orgány rad seniorů požadovaly v roce 2014 mimořádnou valorizaci důchodů a zrušení Nečasovou vládou přijatého opatření, kterým byl pracujícím důchodcům odňat daňový odpočet z výdělečné činnosti. Rada seniorů též bude podporovat kroky, které povedou k tomu, aby z 1. důchodového pilíře nebyly vyváděny prostředky do soukromých fondů, což 1. pilíř, který je základem pro naprostou většinu důchodců, oslabuje.

Bylo konstatováno, že výslednost snahy Rady seniorů ČR a jejích organizačních složek při prosazování oprávněných zájmů a potřeb seniorů, bude odvislá od výsledků voleb.

Dále bylo projednáno:
- nutnost dočerpání finančních prostředků a zajištění prostředků pro rok 2014,
- uplatňování projektu Senior Pas. V této věci obdrželi přítomní 2 dokumenty k využití pro popularizaci projektu Senior Pas ve vlastních i dalších seniorských organizacích:

 •  Také v Jižních Čechách zavádíme Senior Pasy,
 • Podíl Krajské rady seniorů na zajištění projektu Senior Pas,

- informace o přípravě návrhu na stanovení nových pravidel v placení členských příspěvků za členství v orgánech rad seniorů.

 

Na zasedání předsednictva 25. října 2013 bylo projednáno:

- Informace z jednání Kolegia RSČR. Bylo potvrzeno, že oproti původnímu záměru budou Senior Pasy pro všechny seniory ve věku nad 55 let, tedy nejen pro ty, kteří jsou organizováni v organizacích sdružených v RSČR a jejích organizačních složkách. V této souvislosti je vedením Rady položen důraz na propagaci měsíčníku Doba seniorů, ve kterém začínají vycházet přehledy o nasmlouvaných poskytovatelích slev. Předsednictvem krajské rady bylo v této věci rozhodnuto:

 • uskutečnit setkání předsednictva KRS s koordinátorem tohoto projektu, společností Sun Drive Communications v předpokládaném dnu jednání koordinátora na krajském úřadu počátkem listopadu,
 • kontaktem se žadateli o Senior Pas a s koordinátorem projektu pověřit Mgr. Miladu Maškovou. Vzhledem k tomu, že se bude jednat o časově náročnou činnost, je třeba dotyčné vytvořit odpovídající podmínky,
 • zajištění Senior Pasů bude spojeno s vyššími provozními náklady. Tudíž předseda KRS bude jednat v tomto směru na Krajském úřadu o finanční výpomoc.

 

- Je nezbytné dočerpat zbylé prostředky. K tomu:

 • bude zakoupen dosud chybějící trezor k řádnému ukládání hotovostních finančních prostředků, cenin, Senior Pasů a případně dalších, zvýšenou ochranu vyžadujících věcí,
 • co se týče uspokojení žádosti MěO SD v Českých Budějovicích k poskytnutí finanční podpory na Vánoční seniorskou píseň, je nezbytné v této věci jednat opětovně s Krajským úřadem neboť se nejedná o akci KRS a ani o akci součinnostní. Podle stanoviska KÚ pak informovat písemně městskou organizaci,
 • tento týden 26. října budou čerpány prostředky na zajištění návštěvy Vinohradského divadla na představení Hašler. Zájezdu se zúčastňuje 41 seniorů ze sedmi organizací. Cena vstupenky a dopravného je 640 Kč. Předsednictvo schvaluje poskytnout z prostředků krajské rady na tuto plánovanou akci 340 Kč na osobu, t.j. celkem 13 940 Kč. Nejpočetněji ze zmíněných sedmi organizací je na zájezdu zastoupena Městská organizace Svazu Důchodců v Českých Budějovicích, a to 18 účastníky.

- Bylo schváleno vytvoření přehledu o vyjednávacích aktivitách uskutečněných členy krajské rady. Vyjednávací aktivity se týkají zakládání městských rad seniorů, získávání organizací pro členství v krajské radě a propagace Senior Pasů.

- Byl schválen návrh na úpravu členských příspěvků v radách seniorů a jeho postoupení předsednictvu RSČR k projednání v Kolegiu Rady.

 

Na mimořádném zasedání předsednictva 8. listopadu 2013 byla projednána problematika projektu Senior Pas

Jednání předsednictva se zúčastnili zástupci koordinátora projektu Ing. Petkovský, Mgr. Podivínská a Ing. Janků. Bylo konstatováno, že výše jmenovaní se spolu s předsedou krajské rady zúčastnili tohoto dne jednání na krajském úřadu, s vedoucím odboru sociálních věcí Mgr. Studenovským. Došlo k seznámení zástupců KÚ s posláním projektu Senior Pas a byla vyslovena žádost o jeho podporu. Vzhledem k tomu, že se jednalo pro zástupce KÚ o vstupní informaci, byla v této věci dohodnuta další schůzka na 13. listopadu.

Ze strany koordinátora projektu bylo předsednictvu KRS sděleno:

 • došlo k seznámení se stavem portfolia poskytovatelů slev v České republice,
 • došlo k ujištění, že v Jihočeském kraji bude do konce roku 2013 nasmlouváno pro tento rok projektovaných 50 poskytovatelů slev,
 • bylo přislíbeno každý měsíc zaslat e-mailem krajské radě informaci o vývoji slevového portfolia v kraji,
 • ze zkušeností jiných krajů bylo doporučeno využít všech dostupných forem propagace tohoto projektu, včetně městských tiskovin, tiskových konferencí, masových shromáždění apod.

Ze strany krajské rady bylo koordinátorovi projektu sděleno:

 • byl zpracován dokument o projektu Senior Pas, jeho zavádění v Jihočeském kraji a dán k dispozici organizacím sdruženým v krajské radě a na webové stránky krajské rady,
 • v členských, ale již i nečlenských organizacích je tato problematika projednávána a jsou dávány k dispozici žádosti o vydání Senior Pasů,
 • v Jihočeském rozhlasu se uskutečnila beseda v pořadu „Druhý dech“, která byla 3krát reprízována a beseda v pořadu „Přímá linka“.
 •  

Na zasedání předsednictva 19. listopadu 2013 bylo projednáno:

- Informace z jednání na Krajském úřadu ze dne 13. listopadu. Z tohoto jednání vyplynuly m.j. tyto závěry:

 • předložit Krajskému úřadu návrh rozpočtu na rok 2014 dle jednotlivých položek,
 • předložit KÚ zmocnění předsedy RSČR pro předsedu Krajské rady seniorů k uzavírání smluv s Krajským úřadem,
 • za strany KÚ byla přislíbena podpora při zavádění projektu Senior Pas.

Výše uvedené první dva požadavky byly již splněny.

- Byly vyhodnoceny akce:

 • setkání seniorů s představiteli politických stran a hnutí u příležitosti voleb do poslanecké sněmovny,
 • účast seniorů ve Vinohradském divadle na představení Hašler,
 • podíl organizací sdružených v KRS na zajištění programu setkání českobudějovických seniorů s představiteli města u příležitosti Mezinárodního dne seniorů.

- Informace o činnosti organizace Svazu postižených civilizačními chorobami ve Volyni, za účasti její předsedkyně paní Marie Linau.

- Způsob zajišťování výročních členských schůzí sdružených organizací a jejich obsazení zástupci krajské rady.

 

Na zasedání předsednictva 12. prosince 2013 bylo projednáno:

- Aktualizované složení krajské rady včetně vyjádření potřeby upřesnit úkoly pro její jednotlivé členy.

- Příprava informace pro zasedání krajské rady o čerpání finančních prostředků v roce 2013 a předběžného návrhu rozpočtu pro rok 2014. Bylo rozhodnuto jednat

 • s KÚ o finanční pomoci k úhradě nákladů na vydání propagačního letáku o projektu Senior Pas,
 • s vybranými hospodářskými organizacemi o možnosti poskytnout finanční dar na činnost krajské rady.

- Informace o aktuálním stavu v zajišťování projektu Senior Pas. Bylo rozhodnuto:

 • požádat koordinátora projektu, aby obchodní zástupci se větší měrou zabývali budování portfolia poskytovatelů slev v kraji, v této fázi zejména v krajském městě,
 • každý z členů KRS by měl do 10. ledna 2014 poskytnout paní Maškové zhruba 5 až 10 návrhů na organizace poskytovatelů slev v uspořádání podle schváleného metodického listu. Jejich sumarizace bude jako náš požadavek zaslána koordinátorovi projektu.

- Byl schválen program 3. Zasedání krajské rady.

- Byla podána informace z jednání Kolegia RSČR. Bylo vzato na vědomí, že m.j.:

 • Kolegium potvrdilo platnost dosavadní směrnice v placení členských příspěvků i pro další období,
 • Kolegium zvažuje ustavit při Radě seniorů ČR Komisi pro volnočasové aktivity a taktéž je uvažováno, že by jejím předsedou mohl být Mgr. František Batysta. Jedná se o aktivního člena naší členské organizace Akademie třetího věku Aktiv a ze strany předsednictva není k tomuto návrhu žádných námitek a je podporován.

K bodu 3. Informace o problematice bydlení

Zpráva i probíhající diskuse potvrdily rozdílnou úroveň řešení problematiky bydlení v různých místech kraje a celkově převažující problémy ve společnosti v uspokojování této potřeby, zejména pro nízkopříjmové skupiny obyvatel. Problémem je, že výrazně vzrostly nejen ceny bytů a nájemného, ale i energií – elektřiny, plynu, tepla a i vodného a stočného.

Stát rezignoval na podporu ve státní i družstevní bytové výstavbě, navíc radnice rozprodaly svůj bytový fond a nyní nemají pro řešení sociálních případů potřebné rezervy.

V bytové problematice je největším problémem nájemné bydlení, především v ubytovnách, jejichž majitelé se rozhodli podnikat s lidskou nouzí. Stát přispívá potřebným na bydlení a na to majitelé ubytoven spoléhají. Proto do smluv s nájemníky zakotvují vysoké ceny, až deset tisíc korun za lůžko. Situace došla tak daleko, že ubytovaní často nechávají tyto částky posílat majitelům ubytoven přímo z Úřadů práce.

Vláda v demisi připravuje koncepci sociálního bydlení a novelu zákona o hmotné nouzi.

Podle ní by měl být omezen penězovod majitelům ubytoven, což je záměr jistě správný. Avšak toho má být dosaženo tím, že doplatek na bydlení potřebným by měl být omezen na jeden rok. Takže problém penězovodu bohatým by měl být vlastně vyřešen tím způsobem, že peníze na bydlení se vezmou chudým. Chudí ale během jednoho roku nezbohatnou, a tak po roce mohou skončit na ulici. Nahrazení podpory deklarovanou pomocí sociálními pracovníky situaci nevyřeší, neboť ti nové cenově dostupné byty postavit neumějí. Krajská rada s podobnými náměty řešení bytové problematiky nemůže souhlasit.

Cestou řešení je zajistit bytovou výstavbu se státní podporou včetně malometrážních bytů městy, obcemi, družstvy a neziskovými organizacemi. Přitom nepřipustit, aby sociálním bydlením vznikaly z dřívějších dob známé chudobince nebo nějaká ubytovací ghetta. Bylo by správné zvýšit odpovědnost obcí za řešení bytové problematiky. Ty získaly od státu zdarma rozsáhlý bytový fond a je třeba položit otázku, jak s ním naložily a co hodlají v této věci udělat.

Řešení bytové problematiky také souvisí s legislativou, která by měla vytvořit předpoklady pro spravedlivé ohodnocení práce ekonomicky aktivního obyvatelstva i pro spravedlivou výši důchodů. Je totiž trestuhodné, pokud důchodce nemá nebo dokonce i zaměstnanec si nevydělá prostředky na základní životní potřeby.

Snaha likvidovat bytová družstva, která se projevila zejména v 90. letech, se ukázala jako zcela scestná. V současné době to jsou příklady právě bytových družstev, jež ukazují, že výdaje na bydlení mohou být přijatelné, že lze zaplatit jak nájemné a z provozu bytu vyplývající povinné poplatky, tak i vytvářet potřebnou rezervu do fondu oprav. Hlavním cílem by se mělo stát, aby lidé místo sociálních dávek dostali práci a v zaměstnání spravedlivou odměnu. Ta by měla vytvořit předpoklady pro krytí všech nezbytných životních nákladů i pro budoucí odpovídající výši důchodů.

Krajská rada vzala předloženou informaci na vědomí a schválila její postoupení orgánům Rady seniorů ČR k využití při zpracování svého stanoviska k problematice bydlení v České republice. Rovněž schválila Informaci o bydlení umístit na své webové stránky.

 

K bodu 5. Informace o čerpání finančních prostředků v roce 2013 a návrh rozpočtu na rok 2014

Pro rok 2013 obdržela krajská rada od Krajského úřadu na svou činnost 140 tisíc korun. Ke dni konání 3. Zasedání byly proplaceny faktury za 106 tisíc Kč. Další povinné platby za již uskutečněný provoz a realizovanou činnost krajské rady, které bude nutno ještě uhradit, představují částku 33 tisíc Kč. Zbylá část kolem 1 tisíce korun bude vyčerpána na nákup kancelářských potřeb.

Pro rok 2014 je Krajským úřadem předběžně přislíbena částka opět ve výši 140 tisíc Kč. V této souvislosti je nutno připomenout, že v roce 2013 se zvýšil počet organizací sdružených v krajské radě ze 14 na 22 při tomu odpovídajícím nárůstu počtu členů na současných téměř 8 tisíc. Navíc jsme vstoupili do realizace projektu Senior Pas, jehož zajištění bude rovněž souviset s rostoucími náklady. Proto bude s Krajským úřadem jednáno o možnosti navýšení finančních prostředků.

 

K bodu 6. Návrh plánu práce pro rok 2014

Byl předložen pracovní návrh plánu práce, který se opírá o úkoly zakotvené v Námětech pro činnost po 2. sjezdu Rady a uvažované konkrétní akce. Upřesnění plánu bude probíhat průběžně a bude odvislé od získání potřebných finančních prostředků.

 

K bodu 7. Zpráva o činnosti krajské rady za rok 2013

Roční zhodnocení činnosti krajské rady je povinnou zprávou pro předsednictvo Rady seniorů ČR. Po projednání byla zpráva schválena. Bylo rozhodnuto v předloženém znění jí zaslat předsedovi RSČR a umístit na webové stránky krajské rady.