ČSSD uzavřela dohodu s Radou seniorů ČR: Prosadíme lepší podmínky pro život seniorů!

Předseda ČSSD Bohuslav Sobotka a předseda Rady seniorů ČR Dr. Zdeněk Pernes podepsali v úterý 1. října 2013 dohodu o vzájemné spolupráci, která přispěje ke zlepšení situace seniorů v ČR. Obě strany se zavázaly k úzké spolupráci na legislativních návrzích ve vztahu k seniorům, podpoře krajských a městských rad seniorů jako poradních orgánů krajů a obcí. ČSSD se rovněž zavázala, že bude podporovat využití Evropských fondů na vzdělávací a poradenské aktivity seniorských organizací.
 
Znění dohody o vzájemné spolupráci mezi Českou stranou sociálně demokratickou a Radou seniorů České republiky
Dohoda o spolupráci se uzavírá v souladu se zájmy obou stran a formálně povyšuje vzájemné vztahy a formy spolupráce zahájené v  roce 2007 na kvalitativně vyšší úroveň. Současná generace tzv. „třetího a čtvrtého věku – senioři“ představují významnou část české společnosti s řadou specifických problémů a potřeb, které je nutno řešit cestou politických rozhodnutí. Zastoupení seniorů v  rozhodovacích procesech ve veřejné správě je přes všechny proklamované zásady stále minimální, proto je nutná spolupráce představitelů seniorů i s politickou reprezentací státu. Rada seniorů ČR je sice členem tzv. Rady vlády pro seniory a  stárnutí populace, ta je ale pouze vládním orgánem poradním a nemá rozhodovací kompetence.
Současně obě strany Dohody vnímají potřebu více se seznamovat s řešením problémů seniorů v ostatních členských státech EU, vyměňovat si navzájem svoje poznání, zkušenosti a názory a konzultovat postup i způsob ovlivňování rozhodovacích procesů veřejné správy.
Z uvedených důvodů obě strany Dohody přijímají následné závazky:
1. ČSSD bude konzultovat návrhy řešení problémů a uspokojování potřeb seniorů s  RS ČR, v  poslaneckém a senátorském klubu umožní prostřednictvím poslanců i senátorů ČSSD RS ČR předkládat legislativní aktivity do Parlamentu České republiky a finančně podpoří jejich tvorbu, poslanecký a senátorský klub ČSSD stanoví kontaktní osoby pro spolupráci s RS ČR, při zpracovávání stranických koncepcí týkajících se seniorské populace bude ČSSD maximálně využívat odborníky RS ČR.
2. ČSSD bude podporovat konstituování a činnost krajských a městských rad seniorů jako konzultativních a poradních orgánů krajské a městské samosprávy, na poradách s  hejtmany bude alespoň 1x ročně projednávat plnění „Memoranda“ o spolupráci mezi Asociací krajů ČR a RS ČR.
3. ČSSD bude nadále finančně podporovat vydávání měsíčníku Doba seniorů, a to zakoupením 1 000 kusů měsíčně.
4. ČSSD bude podporovat personální zapojení zástupců RS ČR do mediálních rad veřejnoprávních médií, tj. do České televize a Českého rozhlasu a zároveň zapojení zástupců ČSSD (KS ČSSD) do orgánů RS ČR.
5. ČSSD bude podporovat využití Evropských fondů pro vzdělávací, informační,   poradenské, kulturní a společenské aktivity seniorských organizací, pro zvyšování kvality života ve stáří,  pro rozvoj zaměstnanosti a využívání ekonomického potenciálu seniorů včetně využívání osvědčených zahraničních zkušeností, ČSSD bude RS ČR poskytovat informace o právních předpisech EU respektive i členských států EU týkajících se seniorů.
6. RS ČR RS ČR bude o legislativní spolupráci s ČSSD informovat seniorskou veřejnost prostřednictvím tiskových konferencí, svého měsíčníku Doba seniorů, členských schůzí a besed 25 členských organizací i na předvolebních krajských „kulatých stolech“ seniorských voličů.
7. RS ČR bude organizovat předvolební „krajské kulaté stoly“ se seniorskou tématikou na kterých budou seniorští voliči informováni o parlamentní a krajské spolupráci s ČSSD, předvolební „krajské kulaté stoly“ budou organizovány vždy před krajskými a parlamentními volbami. Další formy participace a podpory seniorských organizací ČSSD ve všech volbách zastupitelských sborů budou dohadovány před každými volbami samostatně.
8. RS ČR umožní v  měsíčníku Doba seniorů placenou prezentaci politiky i aktivit ČSSD.
9. RS ČR se bude prostřednictvím svých představitelů aktivně zúčastňovat jednání Klubu seniorů ČSSD, dále odborných seminářů, stranických konferencí a sjezdů ČSSD.
10. RS ČR bude zvát na své sjezdy  vedoucí představitele ČSSD.