ROZPRACOVÁNÍ ZÁVĚRŮ 2. SJEZDU RS ČR A KRAJSKÉ KONFERENCE

Náměty pro činnost v dalším období

Úvodem:

Jedná se o náměty s platností pro delší časové období, zpravidla mají platnost až do příštího sjezdu Rady. Náměty budou zdrojem pro sestavování plánů práce i pro operativní činnost krajské rady. Náměty budou průběžně doplňovány:

 • na základě metodických pokynů a aktivit prosazovaných ústředními orgány a komisemi Rady k zabezpečení Programu RSČR schváleného na 2. Sjezdu,
 • na základě projektů Rady seniorů ČR k účasti ve volbách do obou komor Parlamentu ČR, krajských a obecních zastupitelstev a do Evropského parlamentu,
 • na základě upřesňování aktivit, které budou směřovat k podílu rad seniorů při realizaci vládního dokumentu „Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017“,
 • na základě získaných vlastních zkušeností i zkušeností našich kolegů v ostatních krajích.

Hlavní směry činnosti krajské rady budou zaměřeny tímto směrem:

1. Angažovanost za oprávněné zájmy a potřeby seniorů

 • Účast na akcích politických stran, odborů, občanských hnutí, nezávislých i státních institucí a organizací. Přitom si zachováme názorovou nezávislost, budeme sledovat a vyhodnocovat záměry a praktické kroky jednotlivých subjektů k problematice seniorské populace. Budeme spolupracovat s každým, kdo bude mít o tuto spolupráci zájem a bude současně ochoten oprávněné zájmy a potřeby seniorů aktivně podporovat.
 • Zkvalitnit na stupni kraje spolupráci s organizacemi, se kterými má Rada seniorů ČR uzavřené dohody o spolupráci. K tomu vyvolat jednání s dotyčnými subjekty a dohodnout konkrétní náplň této spolupráce.
  Zaměřit se pře
  devším na:
  - prosazování oprávněných zájmů a potřeb seniorů v zastupitelstvu kraje a identifikovat možnosti, jak může Krajská rada seniorů takovéto aktivity podporovat a seznamovat s nimi seniorskou veřejnost,
  - zajištění zastoupení krajskou radou delegovaných seniorů do komisí zastupitelstva kraje. K tomu využít stálé nebo tematicky zaměřené hostování ve vybraných komisích,
  - upřesnit možnosti spolupráce se zvolenými zastupiteli, zejména s těmi, kteří již dosáhli seniorského věku,
  - dohodnout podporu výstavby rad seniorů v Jihočeském kraji ve smyslu uzavřených dohod o spolupráci na stupni ústředních orgánů zainteresovaných stran.
  - Účastnit se předvolebních aktivit, organizovat „kulaté stoly“ s kandidáty a se zastupiteli.
  - Každoročně organizovat setkání seniorů s představiteli kraje u příležitosti Mezinárodního dne seniorů.
  - Podporovat účastí i petiční činností akce organizované Radou seniorů ČR a spolupracujícími subjekty.

 

2. Právní poradenství

 • Popularizovat odborná stanoviska ve věcech ochrany spotřebitelů a nájemníků, bezpečnostní a finanční ochrany seniorů, zdravotní a sociální péče, dopravy a zaměstnávání seniorů. K tomu spolupracovat s příslušnými odbornými institucemi a organizacemi.
 • Podle profesního zaměření členů krajské rady, kteří zastupují v radě odborné instituce a organizace a za účasti dalších spolupracujících subjektů, zajišťovat ambulantní odborné informace a poradenství.
 • Propagovat kurzy i jednotlivé akce směřující k vytváření předpokladů, aby se senioři lépe orientovali v různých nástrahách života.
 • Vytvořit databázi míst, ve kterých v krajském městě mohou senioři získat poradenství k různým životním situacím. Databázi zpracovat ve formě letáku formátu A5.

 

 

3. Mezigenerační solidarita

 •  Objasňovat problematiku mezigenerační solidarity zejména z hlediska komplexního přístupu společnosti k věcem důchodové, sociální, zdravotnické a bytové politiky státu. Zdůrazňovat tuto problematiku též jako interdisciplinární kategorii, která má své historické, ekonomické, politické, etické, kulturní a právní souvislosti. Podporovat mezigenerační setkávání.
 • K vybraným otázkám ze života seniorů v kraji zpracovávat vlastní stanoviska a podporovat stanoviska spolupracujících subjektů. Obracet se o pomoc zastupitelů na stupni kraje i poslanců a senátorů zvolených v Jihočeském kraji do Parlamentu ČR.
 •  Požádat Radu seniorů ČR o možnost zaujímání stanovisek k vybraným legislativním návrhům v jejich přípravné fázi, zpracovávaným na stupni Rady.
 •  Vytvořit přehled konkrétních příkladů slev /osvobození od platby, snížené platby nebo ceny, zlevněné služby apod./, které jsou v kraji ve zvýhodněném režimu seniorům poskytovány.
 •  Zavést v kraji uplatňování slevových karet Senior Pas.

4. Zájmové volnočasové aktivity

 • Volnočasové aktivity v oblastech vzdělávání, kultury, tělovýchovy, sociální, zdravotní, osvětové a dalších, považovat především za vlastní činnost sdružených organizací.
 •  Podporovat a podílet se s organizacemi sdruženými v krajské radě na zajišťování vybraných volnočasových aktivit.
 •  Podporovat popularizaci a výměnu zkušeností hodných následování v organizacích sdružujících seniory.

 

5. Organizační výstavba rad seniorů

 • Zajistit vyjednávací aktivity k založení rad seniorů ve vybraných místech kraje. K tomu:
  - navázat kontakt s představiteli vybraných měst,
  - uplatnit v této věci podporu ze strany subjektů, se kterými má Rada seniorů ČR uzavřené dohody o spolupráci,
  - ze strany členů krajské rady zastupujících organizace s celokrajskou působností projednat v organizacích vybraných měst delegování svého zástupce do příslušné Rady seniorů města,
  - k této činnosti využít metodické listy projednané v předsednictvu krajské rady.
 • Rozšiřovat členství organizací v krajské radě. K tomu:
  - vytipovat a oslovit organizace – možné členy,
  - požádat o pomoc ze strany v Kolegiu RSČR zastoupených organizací s celostátní působností, které na stupni kraje dosud členy krajské rady nejsou,
  - získat též osoby s veřejně prospěšnou činností a se zájmem o činnost jako individuální členy.
 • Dokončit upřesnění databáze organizací sdružených v krajské radě a tuto nadále trvale upřesňovat. K tomu:
  - potvrdit stávající, případně dopřesnit nové delegování zástupců organizací a klubů,
  - aktualizovat velikost členské základny sdružených organizací.

 

6. Popularizace činnosti krajské rady a sdružených organizací

 •  Základem informovanosti o činnosti krajské rady je povinnost členů krajské rady informovat vlastní členskou základnu sdružených organizací a klubů. K tomu využívat účast na jednání orgánů a webové stránky rady.
 • Pravidelně zařazovat informace o činnosti krajské rady na vlastní webové stránky.
 •  Na webových stránkách krajské rady jednorázově představit v samomatném bloku stávající členské organizace i organizace, které do krajské rady teprve vstoupí. Ve stručné charakteristice doplněné fotografickými ukázkami popularizovat jejich poslání včetně toho, co mohou seniorům k aktivnímu stáří nabídnout.
 • Zabezpečit prezentaci v seniorském měsíčníku Doba seniorů zasíláním kvalitních podnětných informací o činnosti krajské rady a ze života sdružených organizací. Propagovat odběr Doby seniorů.
 •  Navrhnout ústředí Rady seniorů ČR uskutečnění celostátní prezentace našeho občanského sdružení na některé z příštích akcí na Výstavišti v Českých Budějovicích ve formě Dne seniorů s odpovídajícíni doprovodnými akcemi.
 •  Zpracovat propagační leták k poslání Krajské rady seniorů. V něm představit krajskou radu v částech „kdo jsme“, „koho sdružujeme“, „hlavní směry naší činnosti“ a „výzva ke spolupráci“.
 •  Propagovat webové stránky krajské rady.

 

7. Kvalita práce Krajské rady seniorů

 •  Docílit, aby každý člen krajské rady byl postupně zapojen při plnění dlouhodobých a operativních úkolů.
 •  Založit pravidelnou kontrolu plnění úkolů schválených v krajské radě a jeho předsednictvu.
 •  Krajskou radu vždy informovat o práci předsednictva od předchozího zasedání.
 •  Zvýšit kvalitu jednání orgánů:
  - obsahovým zaměřením plánů práce,
  - připraveností programu pro každé zasedání,
  - kvalitním řízením zasedání,
  - jasně formulovanými závěry.
 • Zajistit, aby příprava zasedání orgánů byla vždy kolektivním dílem alespoň části členů předsednictva.
 • Posílit úlohu předsednictva jako výkonného orgánu. Vzhledem k rozšiřující se členské základně v krajské radě postupně rozšiřovat také počet členů předsednictva.
 • Založit evidenci:
  - vyjednávacích aktivit s představiteli měst, potenciálních členů krajské rady a spolupracujících subjektů,
  - účasti členů krajské rady na akcích členských a dalších organizací.
 • Doporučit orgánům Rady seniorů ČR uskutečnění porady 3 až 4členných Delegací krajských rad s programem:
  - upřesnění výkladu nových Stanov RSČR po jejich schválení Ministerstvem vnitra,
  - výměna zkušeností z práce krajských rad,
  - další postup při realizaci závěrů 2. Sjezdu RSČR.
 • Zabezpečovat finanční zajištění činnosti krajské rady.

 

Zpracoval: JK