INFORMACE O ČINNOSTI KRS MEZI 1. A 2. ZASEDÁNÍM

 

Ve sledovaném období se uskutečnily 4 zasedání předsednictva krajské rady. Zasedání celé krajské rady se uskutečnilo 24. září 2013 s následujícím programem:

1. Schválení přijetí nových organizací a jimi delegovaných zástupců do krajské rady.

2. Zpráva o činnosti předsednictva.

3. Zajištění uplatnění slevových karet Senior Pas v Jihočeském kraji.

4. Zajištění podílu krajské rady na mimořádných volbách do poslanecké sněmovny.

5. Informace z porady předsedů krajských rad.

6. Různé.

 

K bodu 1.

Krajská rada schválila za své členy tyto organizace a jimi delegované zástupce do krajské rady:

- Akademie třetího věku Aktiv – Mgr. Marie Nollová

- Klub seniorů Střížov – Jan Krasl

- Klub zasloužilých hasičů – Jiří Novák

Krajská rada tak ke dni konání 2. zasedání sdružuje 19 organizací, které vykazují cel-

kem 7.613 členů.

 

K bodu 2.

Na zasedání předsednictva KRS 16.7.2013 bylo projednáno:

- „Rozpracování závěrů 2. sjezdu Rady seniorů ČR a krajské konference“ ve formě námětů pro činnost v dalším období. Náměty mají platnost až do příštího sjezdu Rady. Jsou rozpracovány do konkrétního obsahu i forem práce a nadále budou upřesňovány a doplňovány.

V tomto směru krajská rada uvítá i další doporučení seniorských organizací k zaměření práce naší rady. S rozpracovanými náměty se lze seznámit v jiné samostatné části našich webových stránek.

- Aktualizovaný seznam členských organizací a jimi delegovaných zástupců do Krajské rady seniorů a Krajské kontrolní a revizní komise. Tento seznam včetně složení předsednictva KRS a KKRK je uložen v samostatné části našich webových stránek.

- Postup v prezentaci členských organizací na webových stránkách krajské rady. Jedná se o jednorázové představení členských organizací a postupně i těch, které se teprve rozhodnou do krajské rady vstoupit.

- Informace z Kolegia RSČR. Hlavní zaměření informace se týkalo možnosti uplatnění slevových karet Senior Pas v celé České republice. Bylo rozhodnuto tuto problematiku projednat na zasedání krajské rady 24. září t.r.

- Dále bylo projednáno zpracování propagačního letáku, průběžné čerpání finančních prostředků v 1. pololetí a úprava plánu práce.

Na zasedání předsednictva KRS 6.8.2013 bylo projednáno:

- Schválení předloženého návrhu obsahového zaměření i formálního uspořádání propagačního letáku „Krajská rada seniorů se představuje“, včetně zadání do výroby v nákladu 5 tis. ks.

- Schválení dopisu předsednictvu RSČR ve věci stanoviska předsednictva krajské rady k některým, dle našeho názoru pro publikování v Době seniorů se nehodícím informacím.

Na zasedání předsednictva KRS 22.8.2013 bylo projednáno:

- Zajištění vybavení propagačního stánku krajské rady na výstavě Země živitelka nábytkem a propagačními materiály. Byl stanoven rozpis služeb.

- Informace o nabídce ke spolupráci v oblasti vzdělávání seniorů, podanou Vysokou školou evropských a regionálních studií. Záměr ke spolupráci byl podpořen a bylo stanoveno jeho projednání na příštím zasedání předsednictva za účasti zástupců navrhovatele.

- Uskutečnění předvolebního setkání seniorů s představiteli politických stran. Bylo rozhodnuto jeho konání i pozvání všech účastníků dořešit do konce měsíce září.

Na zasedání předsednictva KRS 19.9.2013 bylo projednáno:

- Za účasti zástupců Vysoké školy evropských a regionálních studií prorektorky RNDr. Růženy Ferebauerové, vedoucí Centra celoživotního vzdělávání Mgr. Romany Pánové a asistentky Centra celoživotního vzdělávání Ing. Martiny Leskovcové byla projednána nabídka studijních programů, které škola zajišťuje v rámci vzdělávání seniorů v Univerzitě třetího věku. Po projednání této problematiky s delegovanými zástupci VŠERS, se předsednictvo usneslo:

 • Udržovat trvalý kontakt VŠERS a KRS prostřednictvím pověřených pracovníků a průběžně se informovat o vývoji možností k praktickému zabezpečení vzdělávacích aktivit seniorů.
 • Projednat nabídku studijních programů se zástupci všech členských organizací na zasedání krajské rady 24.9. t.r. Zástupcům sdružených organizací předat v písemné formě vysokou školou zpracovanou nabídku. S touto nabídkou postupně seznamovat svou členskou základnu.
 • Krajská rada zatím nedisponuje potřebnými prostředky pro krytí nákladů na vzdělávání seniorů. Proto podpoří aktivity partnera především v rovině propagace. VŠERS pak přímým jednáním se seniorskými organizacemi a orgány samospráv zajišťuje výběr posluchačů i finanční zabezpečení studijních programů.
 • Krajská rada může v této věci podpořit krytí nákladů za předpokladu, že se podaří pro tento účel získat vázaný grant. Pokud spolupracující organizace pomůže krajské radě takový grant zpracovat, pak bude přednostně využit na její aktivity, které budou předmětem tohoto grantu. 

Vzhledem k tomu, že členskou organizací krajské rady je též Akademie třetího věku Aktiv, která zajišťuje podobné vzdělávací aktivity, bude krajskou radou v propagaci vzdělávání seniorů postupováno podobně i ve vztahu k aktivitám této organizace.

- Informace z porady předsedů krajských rad seniorů:

. Stanovy RSČR schválené na 2. Sjezdu Rady byly Ministerstvem vnitra bez připomínek zaregistrovány a jsou v plném znění uloženy na webových stránkách RSČR.

 • Krajské rady budou mít právní subjektivitu delegovanou Radou seniorů ČR. Registrační DEKRETY s vlastním identifikačním číslem organizace budou zaslány po jejich registraci Ministerstvem vnitra. Příjem nových členských organizací i individuálních členů, včetně výběru členských příspěvků bude v kompetenci krajských rad.
 • RSČR doporučuje vzhledem k časové tísni uskutečnit v měsíci říjnu alespoň jednu z plánovaných akcí – buď setkání seniorů s představiteli zastupitelských orgánů u příležitosti Mezinárodního dne seniorů nebo setkání seniorů s představiteli politických stran kandidujících do poslanecké sněmovny. Obě varianty mohou být vhodně propojeny do jedné akce.

- Dále bylo projednáno:

 • Vyhodnocení propagace KRS na výstavě Země živitelka.
 • Zajištění účasti na divadelním představení v Praze.
 • Založit evidenci vyjednávacích aktivit k získávání dalších organizací pro členství v krajské radě a zakládání městských rad seniorů.
 • Zajištění setkání jihočeských seniorů s představiteli politických stran u příležitosti voleb.
 • Prohlášení Krajské rady seniorů k mimořádným volbám do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a toto předložit ke schválení v krajské radě.
 • Program 2. zasedání krajské rady.

K bodu 3

Za účasti autora projektu Senior Pas Ing. Petra Petkovského bylo projednáno uplatnění tohoto projektu v Jihočeském kraji. Projekt je zaměřen na podporu aktivního života seniorů uplatněním slevových karet Senior Pas platných na území celé České republiky při nákupu zboží a služeb v síti jejich poskytovatelů, která je za tímto účelem vytvářena.

V České republice, zatím zejména na Moravě a ve východních Čechách, je již zaregistrováno více než 2 200 poskytovatelů slev a přes 120 tisíc držitelů slevových karet. V našem kraji bude síť poskytovatelů rozvíjena týmem provozovatele projektu Senior Pas. Distribuce slevových karet jejich držitelům se bude uskutečňovat prostřednictvím Krajské rady seniorů.

Nabídka této služby je určena seniorům 55+, kteří jsou členy organizací sdružených v Radě seniorů České republiky a jejích organizačních složkách – krajských a městských radách seniorů, případně individuelním osobám, které jsou individuálními členy rad seniorů.

Je zřejmé, že členství v radách seniorů tak přináší pro seniory zajímavou výhodu. Také na území našeho kraje bude proto přednostně budováno portfolio poskytovatelů těchto služeb v místech, kde jsou rady seniorů vytvořeny a staly se členy našeho celorepublikového občanského sdružení. V této souvislosti je nezbytné zdůraznit, že členstvím v radách seniorů není suverenita členských organizací ničím omezena.

Na těchto webových stránkách naleznete průběžně doplňované informace o činnosti Rady seniorů ČR i naší krajské rady. Na webových stránkách www.seniorpasy.cz je sekce pro držitele Senior Pasů.

K bodu 4

Krajská rada potvrdila předsednictvem doporučený termín konání setkání jihočeských seniorů s představiteli politických stran u příležitosti konání mimořádných voleb do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Setkání se uskuteční v zasedacím sále Krajského úřadu dne 11. října 2013 od 10 hodin za účasti předsedy RSČR Dr. Zdeňka Pernese, který bude setkání moderovat. Krajská rada současně schválila „Prohlášení Krajské rady seniorů k mimořádným volbám do poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky“. Schválila jeho využití na výše uvedeném setkání, jeho zařazení na webové stránky krajské rady a zaslání všem členům krajské rady. Rada doporučila rovněž jeho využití na webových stránkách členských organizací.

K bodu 5

Byla podána informace z jednání předsedů krajských rad seniorů – viz. výše uvedený záznam ze zasedání předsednictva 19.9. t.r.

K bodu 6

Byla podána informace o nabídce VŠERS seniorským organizacím při vzdělávání seniorů, včetně předání v této věci školou dodaného propagačního letáku. Bylo projednáno zajištění zájezdu do divadla v Praze.