HLAVNÍ SMĚRY ČINNOSTI KRAJSKÉ RADY SENIORŮ JIHOČESKÉHO KRAJE V DALŠÍM FUNKČNÍM OBDOBÍ (2017-2020)

Hlavní směry činnosti …“ jsme schválili již na mimořádné krajské konferenci v prosinci 2015.

Krajská konference konaná 26. ledna 2017 pro aktuálnost platnost těchto hlavních směrů potvrdila, posléze byly pak doplněny ve vazbě na závěry 3. sjezdu Rady seniorů ČR.

- Hlavní směry jsou orientačním vodítkem pro činnost krajské rady na celé funkční období a mají tak dlouhodobou platnost. Roční plány práce jsou pak konkretizací akcí, které budou v jednotlivých letech zabezpečovány. Opodstatněně předpokládáme, že doba bude nastolovat také nové úkoly, budou vznikat nové zkušenosti, takže takto vzniklé náměty budou dalším zdrojem pro konkretizaci zaměření naší práce.

HLAVNÍ SMĚRY ČINNOSTI

1. Prosazování oprávněných zájmů a potřeb seniorů

- Účast na veřejných akcích politických stran a hnutí, odborů i dalších subjektů. Spolupracovat s každým, kdo bude mít o tuto spolupráci zájem.

- Účastnit se předvolebních aktivit se stávajícími i potenciálně budoucími zastupiteli na stupni kraje, ověřit možnosti spolupráce se zastupiteli, kteří již dosáhli seniorského věku.

- Účastnit se setkání s vedoucími představiteli kraje i krajského města k projednání námětů pro činnost krajské rady, zajistit spolupráci také s poslanci a senátory zvolenými do Parlamentu za Jihočeský kraj. Zaměřit se především na ty, jejichž strany a hnutí ve svých volebních programech proklamují podporu sociálnímu postavení seniorů.

- V této oblasti se důsledně řídíme zásadou, že politicky nejsme stranickou organizací, že spolupracujeme s každým, kdo oprávněné zájmy a potřeby seniorů je ochoten podpořit a prosazovat.

 

2. Právní poradenství

- Popularizovat odborná stanoviska ve věcech ochrany spotřebitelů a nájemníků, bezpečnostní a finanční ochrany seniorů, zdravotní a sociální péče, dopravy a zaměstnávání seniorů.

- Propagovat kurzy i jednotlivé akce sebeobrany seniorů k vytváření předpokladů, aby se senioři lépe orientovali v různých nástrahách života.

- Podle profesního zaměření některých členů krajské rady a za účasti spolupracujících subjektů zajišťovat odborné informace a právní poradenství.

 

3. Mezigenerační solidarita

- Objasňovat a hodnotit výsledky mezigenerační solidarity zejména z hlediska spravedlivé důchodové, sociální, zdravotnické a bytové politiky a utváření přátelských mezigeneračních vztahů ve společnosti.

- K výše uvedeným problémům vytvářet vlastní stanoviska a podporovat vedení Rady seniorů ČR při jejich prosazování s centrálními orgány.

- Podporovat opodstatněné zájmy a potřeby organizací zdravotně postižených občanů a mladé generace.

- Pokračovat v podpoře projektu slevových karet Senior Pas.

 

4. Zájmové volnočasové aktivity

- Volnočasové aktivity v oblastech vzdělávání, kultury, tělovýchovy, sociálně zdravotní, osvětové a dalších považovat především za vlastní zájmovou činnost organizací.

- V oblasti volnočasových aktivit pokračovat v přímé účasti a koordinaci při zajišťování úkolů významného celokrajského, případně regionálního charakteru. Tuto oblast upřesňovat každoročním plánem práce.

- K propagaci vybraných hlavních aktivit krajské rady, sdružených organizací a spolupracujících subjektů využívat a dále rozšiřovat stávající elektronickou poštu krajské rady.

 

5. Vnitřní problematika krajské Rady

- Pokračovat ve vyjednávacích aktivitách k ustavování rad seniorů ve vybraných městech kraje, v této záležitosti v příslušných místech poskytovat metodickou pomoc.

- Průběžně aktualizovat databázi organizací sdružených v krajské Radě.

- Získávat další aktivní spolupracovníky pro zabezpečování úkolů.

- Svými delegovanými zástupci se aktivně zapojovat v práci v orgánech a komisích Rady seniorů České republiky.

 

zpráva o činnosti KRS JCK 2017