Rada seniorů města Plzně u primátora

Dne 13.12.2016 přijal primátor města Plzně představitele nově založené Rady Seniorů města Plzně (RSmP). Schůzku inicioval předseda RS Plzeňského kraje pan L. Jochec, který v úvodu poděkoval nejen za přijetí, ale i za dosavadní spolupráci s vedením města zejména v oblasti sociální. Následně představil přítomné členy seniorského hnutí (2 zástupci RSPK a 9 členů RSmP), rámcově zmínil hlavní aktivity seniorských organizací a nastávající změnu ve směru komunikace. Kromě primátora města Plzně p.M.Zrzaveckého se schůzky účastnila náměstkyně primátora pro školství a sociální oblast pí E.Herinková a tajemník úřadu. Představitelům města je seniorská problematika blízká nejen v současných souvislostech, ale velmi pečlivě sledují i prognózy. Odbor sociálních služeb města zpracoval koncepci opatření reagující na stárnutí obyvatel města, vč. problematiky seniorského bydlení jako jeden z prvních v ČR.

Poměrně rozsáhlá diskuse se v úvodu týkala především programových cílů RSmP, které definoval předseda S.Tyšer. Dále pak předmětem diskuse byly problémy seniorů, které jsou spojeny s růstem seniorské populace, změnou struktury ve společnosti vč. dopadu na seniorskou generaci, rozvojem nových technologií atd. V diskusi také zaznělo, že je nutno kromě práv obecně zdůrazňovat i povinnosti a to se týká všech a tedy i některých seniorů. Markantní je to v sociální oblasti a zvláště to zřetelně vyniká v oblasti bytové, kdy je nutné nekompromisně požadovat nejen hrazení všech poplatků, ale i udržování psaných i nepsaných zvyklostí vč. pořádku, klidu atd.

Vedoucí představitelé města přislíbili vstřícnost, podporu a dobrou spolupráci RSmP.