Krajská Rada seniorů OL zasedala naposledy v roce 2016

Staronové předsednictvo KRS Olomouckého kraje zasedalo 5. prosince naposledy v letošním roce. Hlavním bodem programu bylo schválení návrhového plánu činnosti  KRS na příští rok. Předsedkyně KRS poděkovala celé krajské radě za celoroční píli, popřála  pevné zdraví a osobní pohodu.Jako poděkování dostali členové předsednictva KRS dárkové tašky s kancelářským a propagačním materiálem zakoupené z dotace KRS Olomouckého kraje. KRS Olomouckého kraje vyslovuje  touto cestou poděkování bývalému ale i novému krajskému vedení za velkou  podporu KRS Olomouckého kraje a  vstřícnost k seniorské populaci.

Plán činnosti KRS Olomouckého kraje na rok 2017
1. Aktivně se podílet na plnění Programu RS ČR, zajistit finanční prostředky na činnost
    KRS Olomouckého kraje na rok 2017
2. Uspořádat krajské sportovní hry seniorů, garantovat přípravu reprezentačního
    družstva Olomouckého kraje na celorepublikové hry, zabezpečit organizační pomoc,
    záštitu a účast KRS OL při konání Mezinárodních sportovních hrách seniorů RS ČR
3. Nadále rozšiřovat spolupráci s Jednotou důchodců Bardějov,s KRS Moravskoslezského
    kraje a mezigenerační spolupráci s Nadací Malý Noe, dle pravidel podepsaných  partner-
    ských dohod.
    - pozvánka na sportovní hry do Olomouce a naopak
    – ozdravné pobyty v lázních v Bardějově , v Piešťanech – seniorské balíčky 2017
    – podpora Nadace Malý Noe
4. Podílet se nadále aktivně na projektu Seniorské cestování 2017 ve spolupráci s krajem,
     rozšířit pravomoce KRS Olomouckého kraje,
5. Nadále rozšiřovat projekt SeniorPas v kraji, podporovaný hejtmanstvím
6. Nadále aktivně rozšiřovat členskou základnu KRS Olomouckého kraje, aktivizovat
     seniorské spolky a spolky veteránů, navázat spolupráci s vedením městských klubů se-
     niorů.
7.  Podílet se na uskutečnění důstojné oslavy Mezinárodního dne seniorů, zajistit záštitu
     kraje a spolupráci se Sun Drive Brno, uspořádat II. ročník “Babička Olomouckého
     kraje”,uspořádat krajské kolo a celorepublikové finále v Olomouci.
8. Uspořádat výjezdní zasedání předsednictva KRS Olomouckého kraje
9. Pravidelně přispívat k informovanosti seniorů všemi dostupnými prostředky.
10. Otevřít  studium VU3V – konzultační místo, zajistit učebnu
11. Pořádat celoročně dle možností  vzdělávací chytré semináře na ochranu a prevenci
      seniorů
12. Uspořádat krajskou táborovou školu seniorů v přírodě- týdenní ozdravný pobyt
      v přírodě.