Stanovisko Rady seniorů ČR k návrhu nové tarifní struktury Energetického regulačního úřadu

Rada seniorů ČR s obavami sleduje ambice Energetického regulačního úřadu nastavit novou strukturu plateb za elektřinu. Záměrem je posílit poplatky fixní na úkor variabilních, tedy na úkor skutečně odebrané elektřiny. Začátkem roku byl veřejnosti předložen od roku 2013 připravovaný matematický model, který vzbuzuje velké obavy. Oproti současnosti výrazným způsobem zvýhodňuje majitele distribuční soustavy a přenosových sítí na úkor konečných spotřebitelů. Současně rezignuje se na úsporné spotřebiče a šetření s elektřinou, o kterou se seniorská populace s ohledem na výši českých penzí dlouhodobě snaží. Zejména když cena elektřiny pro domácnosti vzrostla za posledních 23 let osminásobně. Sekundární analýza reprezentativních dat Statistiky rodinných účtů ČSÚ a Statistiky spotřebitelských cen ČSÚ za léta 2004 až 2014 prokázala, že reálná spotřeba elektrické a tepelné energie, plynu a ostatních paliv u průměrného českého důchodce v letech 2009, 2010 a 2013 meziročně rostla, ale v letech 2005, 2006, 2007, 2008, 2011, 2012 a 2014 naopak meziročně klesala. Tedy čeští senioři elektřinou a dalšími energiemi šetří. To se má nyní změnit, úspory již nejsou prvořadé, rozhodující je velikost jističe! Hovoří se o zdražení u více než 38 % domácností.

Seniorští spotřebitelé nenesou odpovědnost za to, že energetická lobby a zelení politici před léty prosadili u většiny poslanců a senátorů neuvážená rozhodnutí o extrémní podpoře mohutné instalace fotovoltaických gigantů, aniž by včas ochránili nezbytné investiční zdroje do nové soustavy přenosu a distribuce elektřiny. Seniorští spotřebitelé nenesou odpovědnost za majetkové oddělení přenosové soustavy od vlastníků distribučních sítí a elektráren. Seniorští spotřebitelé nenesou odpovědnost za nevytváření dostatečné finanční rezervy majitelů distribuční soustavy a přenosových sítí na údržbu a vybudování nové přenosové sítě. Seniorští spotřebitelé v panelových domech jsou solidární s majiteli malých fotovoltaických elektráren k rodinnému samozásobení elektřinou.

Rada seniorů ČR vyzývá Energetický regulační úřad k přehodnocení ohlášených tarifů tak, aby nastavení mixu mezi fixními a variabilními poplatky bylo přiměřené, spravedlivé a i nadále motivovalo k úsporám. Rada seniorů ČR bude nadále sledovat a vyhodnocovat tvorbu matematického modelu pro nové tarifní poplatky za spotřebu elektřiny.