INFORMACE O SETKÁNÍ S PŘEDSTAVITELI KRAJE

Na základě pozvání hejtmana Jihočeského kraje se 20. ledna 2014 uskutečnilo setkání zástupců Krajské rady seniorů s představiteli kraje a dalšími hosty. Za Krajský úřad byli přítomni hejtman Jiří Zimola, 1. náměstkyně hejtmana Ivana Stránská, náměstek primátora města České Budějovice Petr Podhola, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Petr Studenovský a pracovnice koordinačního a kontrolního oddělení Monika Hanzelyová. Za KRS byli přítomni její předseda Václav Minařík, její člen a současně předseda Krajské rady Svazu důchodců Jiří Dolejš a člen krajské rady Jan Kolář. Za Svaz důchodců byli přítomni již zmíněný předseda KRSD a předseda Krajské kontrolní a revizní komise SD Čestmír Kotek. Setkání se dále zúčastnili za Městskou organizaci Svazu důchodců v Českých Budějovicích zastupující předseda Zdeněk Škoda a člen výboru Milan Prášil.

Očekávali jsme, že jednání přispěje k dalšímu upřesnění našich „Hlavních směrů činnosti krajské rady“ schválených po 2. sjezdu RSČR a k upřesnění postupu v zabezpečování námětů, které byly dohodnuty na společné schůzce členů krajské rady s hejtmanem kraje, konané 3. dubna 2013. Podle na této schůzce dohodnutého postupu měly být nastíněné obsahové okruhy na dalších schůzkách postupně dořešeny. K tomu ovšem do této doby nedošlo. Proto ve smyslu v pozvánce avizovaného předmětu jednání  (“Předmětem předpokládaného 60 minutového jednání bude diskuse nad dalšími prioritami vzájemné spolupráce.”) jsme na setkání přišli s připravenou diskusí v těchto záležitostech:

1. Další postup ve věcech námětů projednaných již 3. dubna 2013:

 •  možnost vyjadřovat se k některým v zastupitelstvu kraje projednávaným otázkám, pokud se týkají též seniorské populace,
 •  možnost hostování na některých zasedáních komisí při projednávání problematiky podle předchozího bodu,
 •  příprava předvolebních setkání s kandidáty ve volbách konaných v roce 2014,
 •  zaměření Mezinárodního dne seniorů v letošním roce a v roce 2015,
 •  výběr a podpora volnočasových aktivit krajské rady a sdružených organizací,
 •  výstavba rad seniorů v kraji,
 •  možnost služebního odběru seniorského měsíčníku Doba seniorů,
 •  upřesnění systému schůzek s představiteli kraje,
 •  stav v řešení využití historické budovy bývalé interny vedle areálu českobudějovické nemocnice.

 

2. Nově zařazené obsahové otázky:

 • stav a další zajištění projektu slevových karet Senior Pas,
 • využití letních výstav Země živitelka v letech 2014 a 2015,
 • uplatnění konkrétních forem spolupráce vyplývající z „Dohody…“ uzavřené mezi ČSSD a RSČR a z „Memoranda…“ uzavřeného mezi Asociací krajů ČR a Radou seniorů ČR. Jak se později ukázalo, setkání bylo svoláno s jiným záměrem, než jsme očekávali. Z hlediska naší přípravy byly v diskusi nastoleny pouze otázky spojené s volnočasovými aktivitami a především problematika financování krajské rady, jejích aktivit a aktivit sdružených organizací. Pro ostatní věci nebyl prostor v diskusi vytvořen. Zaměření diskuse bylo výrazně ovlivněno předchozí schůzkou hejtmana s představiteli MěO SD. Ke škodě věci se před tímto setkáním podobná schůzka také se zástupci KRS neuskutečnila. Nebyli jsme tudíž na projednávané problémy náležitě připraveni, navíc v některých věcech byly učiněny i nesprávné závěry. Vedeni snahou budovat mosty a ne příkopy, nebudeme v této věci zabíhat do podrobností.

 

Uvedená schůzka byla i tak užitečná, a to zejména v těchto věcech:

 

 • Uvědomili jsme si, že musíme mnohem více při jednání s našimi partnery se snažit objasňovat poslání občanského sdružení Rada seniorů ČR včetně úlohy krajských rad, ve smyslu našich stanov a závěrů 2. Sjezdu Rady. Stejně tak je důležité z naší strany důsledněji objasňovat výklad přijatého „Memoranda…“ a „Dohody o spolupráci…“, které dosud byly ne vždy správně pochopeny
 • Na základě tohoto setkání se 24. února 2014 uskutečnila následná schůzka s panem Studenovským a paní Hanzelyovou. Řada věcí diskutovaných na předmětném setkání byla upřesněna, byl dán jejich konkrétnější výklad ve smyslu výše uvedených dokumentů. Byl dohodnut další postup, který obsahuje zhruba tyto věci:
  - krajská rada předá pro potřeby kraje zaměření své práce v letošním roce, upřesní své konkrétní volnočasové aktivity a aktivity sdružených organizací a soustředí náměty pro budoucí eventuální podporu Krajským úřadem
  prostřednictvím Krajské rady seniorů. Tento postup má trvalý charakter,
  - na Krajském úřadu bude vždy následně posouzeno, které aktivity bude možno do podpory zahrnout.
 • Mezi smluvními stranami – Jihočeským krajem a Krajskou radou seniorů – byla uzavřena „Smlouva o poskytnutí příspěvku“ krajské radě. Smlouva vymezuje výši příspěvku, jeho účelovost a všechna potřebná ujednání vyplývající z příslušných zákonných norem.
 • Ze strany přítomných zástupců kraje byla nabídnuta možnost kdykoliv podle potřeb konzultovat otázky související s činností krajské rady, které vyžadují součinnost s Krajským úřadem. V této záležitosti byl již v loňském roce vedením kraje určen pan Petr Studenovský za kontaktního pracovníka pro naší krajskou radu.