EURAG – Nejstarší evropská organizace hájící práva seniorů úspěšně pokračuje do další padesátky!

EURAG – nejstarší evropská organizace hájící práva seniorů – byl založen v roce 1962, sdružuje seniory z 28 evropských zemí, je nezávislou neziskovou organizací a není součástí žádných politických stran.

EURAG je od roku 2009 také členem platformy AGE Europe, má postavení pozorovatele Rady Evropy a poradenský status Hospodářského a sociálního výboru OSN.

Posláním EURAG je především vytváření podmínek pro důstojný život seniorů, plné využití jejich potenciálu, začlenění seniorů do společnosti a reprezentaci jejich oprávněných zájmů a požadavků včetně prevence jakýchkoliv forem věkové diskriminace.

EURAG prosazuje koordinaci společných cílů, výměnu zkušeností a příkladů dobré praxe k celospolečenskému prospěchu a to nejen seniorů.

Je velice potěšitelné, že zástupci České republiky dlouhodobě a systematicky pracují jako aktivní členové EURAG. Tak paní Dana Steinová – světově uznávaná propagátorka kurzů paměti – je generální sekretářkou EURAG a i ostatní čeští delegáti se iniciativně účastní na činnosti a výměně zkušeností.

Zasedání EURAG se koná v pololetních intervalech na jaře a na podzim. To letošní podzimní hostila ve dnech 24.-27.10.2013 Riga, hlavní město Lotyšska.

Na toto zasedání byli za Českou republiku delegováni předseda Středočeské krajské Rady seniorů Miloš Veis a místopředseda Jihomoravské krajské Rady seniorů Milan Hemzal. Oba ve svých vystoupeních seznámili účastníky s nelehkými životními podmínkami a problémy českých seniorů i s tím jak a co řešíme, řešit chceme a řešit budeme. Jako východisko vzali Programové prohlášení Rady seniorů České republiky pro období 2013-2017, které bylo přijato na 2. Sjezdu RSČR v květnu t.r.

Programové prohlášení koresponduje s činností Rady vlády pro seniory a stárnutí populace, slouží k tomu, abychom získali jasnou mapu pro nejbližší 4 roky a zdůrazňuje především tyto oblasti seniorských priorit:

Zastavení zhoršování sociálního postavení a kvality života českých seniorů – české důchody rostou zřetelně pomaleji než ceny a ostatní životní náklady. Je skandální, že zatímco roční inflace 2012 dosáhla 3,3 %, pro rok 2014 počítá česká vláda s průměrnou valorizací důchodů o 0,4 %, což má činit 45 Kč na osobu! Stále větší počet seniorů je proto za svoji celoživotní práci místo pokojného stáří ohrožen neřešitelnou chudobou;

Vysoké nájemné, předražené platby za energie a neexistence sociálního bydlení ohrožují a ožebračují stále větší část seniorů. Když jsme v jihomoravském regionu uspořádali Anketu o životní situaci seniorů, obdrželi jsme šokující výsledek a sice že průměrný senior vydá až 2/3 ze svého důchodu za nájem a energie, přičemž na stravu, ošacení, kulturu a další životní nezbytnosti mu zbude pouhých 130 Kč na den!;

Nedomyšlené a asociální reformy ve zdravotnictví zavedené pravicovými vládami mají negativní dopad na seniorskou populaci, klesá finanční i regionální dostupnost kvalitní zdravotní péče, zanedbává se prevence;

Zhoršený přístup seniorů ke kultuře je důsledkem vysokých cen knih, předraženého vstupného do divadel a kin a nekoncepční politiky slev pro seniory;

Ekonomický a společenský potenciál aktivních seniorů není systematicky využíván. Senioři chtějí být i po dosažení důchodového věku společensky prospěšní. Hodně z nich si z existenčních důvodů dokonce i přivydělávat musí. A přestože existuje řada oblastí vhodných právě pro seniorské pracovní aktivity, kde je seniorská pomoc společensky potřebná a vítaná a přitom neubírá pracovní příležitosti mladším, není zatím žádná specializovaná agentura, která by se seniory zabývala ani viditelná snaha toto napravit. Proto navazujeme spolupráci s Úřady práce a chceme začít tento nedobrý stav měnit;

Odsuzujeme diskriminaci podle věku a požadujeme zastavení beztrestného vytváření úmyslně špatného obrazu seniorů ve společnosti ze strany některých medií. Požadujeme obnovení mezigenerační solidarity ne v nezávazných prohlášeních, ale v praxi;

Nedostatečná finanční podpora státu pro seniorské aktivity. Peníze z grantů EU ani jiných programů k seniorům nedotečou, protože podmínky jsou tak nepřehledné, že se v nich nikdo z běžných občanů nemůže pořádně vyznat. Stávající systém vytváří podmínky pro korupci a situaci nikdo neřeší. Je jedno, je-li to hloupost nebo úmysl – obojí je špatně

Musíme rozšiřovat a posilovat organizační struktury Rady seniorů ČR.

Velice důrazně požadujeme adekvátní zastoupení seniorů seniory ve všech rozhodujících orgánech státu. Od obou komor Parlamentu až po samosprávy krajů, měst a obcí. Vyžadujeme po politických stranách jednoznačné vyjádření vztahu k seniorům a umožnění spravedlivého zastoupení seniorů na rozhodování a odpovědnosti. Není to jednoduché, nesetkáváme se při tom se vstřícností, ale polevit nesmíme. Protože nikdo nemůže a nebude zastupovat seniorské zájmy lépe a poctivěji než senioři sami sobě a společnosti.

Smyslem ani cílem „péče o seniory“ nemůže být uspořádání zájezdu nebo divadelního představení, ale efektivní zapojení seniorů do chodu společnosti a do řízení a rozhodovacích procesů! Nezastupitelné životní zkušenosti seniorů, celoživotní osvědčené výsledky a špatný stav společnosti jako negativní důsledek činnosti popřevratových vlád, opravňují seniory důrazně požadovat podíl na rozhodování i odpovědnosti ve společnosti.

Všechno musí zásadně a bez výjimky být:

Ne o seniorech, ne pro seniory, ale SE seniory!

Senioři nesmějí být „předmětem péče“, senioři musejí být spolutvůrci. Proč zrovna toto zdůrazňuji?

V poslední době se začíná objevovat nový trend – „senior byznys“. Na nic nejsou peníze, nic nejde, ale najednou se objeví kde nic tu nic organizace-firma-uskupení a uchopí seniory jako předmět podnikání.

Ano, senioři samozřejmě vítají spoluúčast i pomoc všech poctivých lidí všech věkových kategorií, odmítají ale být pasívním „předmětem péče“ a záminkou pro čerpání grantových peněz. I proto je potřeba znovu zdůraznit požadavek seniorů na adekvátní zastoupení ve všech rozhodujících orgánech státu a společnosti.

Je velice důležité vytvářet vědomí síly společných aktivit. Protože rovnice 1+1 = 2 není pravdivá. Pravda je, že 1+1 je ve skutečnosti mnohem víc než jen 2!

Milan Hemzal, Místopředseda RS ČR-JmK